Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyszukiwanie informacji i praca grupowa F-K.94
Laboratorium (LB) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W1, aktywność podczas zajęć, końcowe zaliczenie pisemne/projekt
W2, aktywność podczas zajęć, końcowe zaliczenie pisemne/projekt
W3, aktywność podczas zajęć, końcowe zaliczenie pisemne/projekt
W4, aktywność podczas zajęć, końcowe zaliczenie pisemne/projekt
U1, projekt końcowy
U2, projekt końcowy
U3, aktywność podczas zajęć, końcowe zaliczenie pisemne/projekt
K1, aktywność podczas zajęć, końcowe zaliczenie pisemne/projekt
K2, aktywność podczas zajęć, końcowe zaliczenie pisemne/projekt
K3, aktywność podczas zajęć, końcowe zaliczenie pisemne/projekt
Uwagi: Brak
Literatura:

McKay, M., Davis, M., Fanning, P., & Błaż, A. (2011). Sztuka skutecznego porozumiewania się: praca, rodzina, zabawa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zarządzanie zespołami. (2008). Wydawnictwo Helion

Holpp, L. (2001). Jak kierować zespołami. Wydawnictwo RM

Armstrong, M., Wąsik, D., Klimowicz, M., Taylor, S., Patkaniowski, M., Podsiadło, I., & Wójcik, L. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Wie jaką rolę w badaniach naukowych pełnią metaanalizy literatury badawczej. Potrafi wykorzystać wyszukiwarki do odnajdywania metaanaliz pozwalających na krytyczną ocenę innych tekstów naukowych, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_W15

2. Potrafi zastosować narzędzia informatyczne do przygotowania projektu grupowego. Potrafi zdalnie pracować nad projektem, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_W21

3. Zna podstawowe wyszukiwarki artykułów i czasopism typu Open Acccess. Wie jakie sposoby uzyskiwania dostępu do literatury naukowej są legalne a jakie niedozwolone, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_W23

4. Wie jak korzystać z narzędzi pozwalających na równoległą edycję dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_W21

Umiejętności:

1. Z pomocą wyszukiwarek literatury i baz artykułów potrafi efektywnie i trafnie dobierać materiały pomocne w przygotowaniu realizowanego projektu, projekt końcowy, K_U05

2. Potrafi zaprezentować swoje stanowisko przy użyciu projektu grupowego, projekt końcowy, K_U16

3. Sprawnie posługuje się narzędziami do wyszukiwania informacji, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_U17

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach swojej dziedziny, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_K04

2. Ma świadomość społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_K07

3. Potrafi współpracować w grupie, dokonywać podziału obowiązków i wykazywać się odpowiedzialnością za powierzone zadanie. Rozumie specyfikę komunikacji w ramach projektu interdyscyplinarnego, projekt końcowy, aktywność podczas zajęć, K_K10

Metody i kryteria oceniania:

-aktywność na zajęciach,

-ocena z zaliczenia pisemnego,

-ocena przygotowanego projektu grupowego

Zakres tematów:

Tematyka zajęć obejmować będzie:

a) Organizację pracy nad projektem grupowym. Przygotowanie planu pracy. Podział obowiązków. Jak zapobiegać wypaleniu podczas pracy nad długotrwałym projektem?

b) Narzędzia wspomagające zdalną pracę grupową oraz indywidualne gromadzenie, przetwarzanie i segregację materiału badawczego.

c) Zastosowanie baz artykułów na rzecz przygotowania projektu z zakresu kognitywistyki

Metody dydaktyczne:

-dyskusja dydaktyczna

-laboratorium z elementami wykładu konwersatoryjnego

-analiza przypadku

-burza mózgów

-metoda sytuacyjna

-praca przy komputerze przy wykorzystaniu technologii do pracy zdalnej

-prezentacja multimedialna

-analiza przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:00 - 14:30, (sala nieznana)
Krzysztof Rojek 14/15 szczegóły
2 każda środa, 14:40 - 16:10, (sala nieznana)
Krzysztof Rojek 14/15 szczegóły
3 każda środa, 16:20 - 17:50, (sala nieznana)
Krzysztof Rojek 13/15 szczegóły
4 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, (sala nieznana)
Krzysztof Rojek 14/15 szczegóły
5 każdy czwartek, 9:40 - 11:10, (sala nieznana)
Krzysztof Rojek 16/15 szczegóły
6 każdy czwartek, 11:20 - 12:50, (sala nieznana)
Krzysztof Rojek 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0