Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse międzynarodowe E-E-2S-O.7
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

2. K. Zabielski, Finanse Międzynarodowe, PWN, Warszawa 2005;

3. B. Bernaś (red.), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

4. B. Mucha-Leszko, Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wyd. UMCS, Lublin 2007.

5. Czarczyńska A. , Śledziewska K., Teoria europejskiej integracji gospodarczej, Wyd. C.H. Beck 2007.

6. B. Mucha-Leszko, M. Kąkol, Polityka Systemu Rezerwy federalnej USA i jej skutki w latach 1995-2008 [w:] J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny – przebieg – skutki, Warszawa 2009, ss. 45-66.

7. Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol, Od kryzysu finansowego do kryzysu finansów publicznych, czyli skutki polityki fiskalnej w strefie euro w latach 2008-2010 [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010. Skutki kryzysu i słabości zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 221-262.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna terminologię używaną w ekonomii na poziomie rozszerzonym i

rozumie jej źródła oraz zastosowania w szerokim zakresie w obrębie

pokrewnych dyscyplin naukowych

-posiada pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach ekonomicznych

i ich elementach w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym

-posiada uporządkowaną mi pogłębioną wiedzę o relacjach między

podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społecznogospodarczymi

w skali krajowej i międzynarodowej

-rozróżnia i charakteryzuje różnorodne typy systemów gospodarczych

-ma uporządkowaną wiedzę o więziach społecznych, ekonomicznych WIEDZA

oraz mechanizmach oddziałujących na zachowania konsumenta,

pracownika, przedsiębiorcy

-posiada uporządkowaną i rozszerzona wiedzę o człowieku jako

podmiocie gospodarującym

-zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia pozwalające na

pozyskiwanie danych społeczno-gospodarczych oraz na opisywanie

struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

-zna w sposób pogłębiony wybrane metody statystyczne i narzędzia

gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych

-zna w sposób pogłębiony metody oceny efektywności poszczególnych

obszarów gospodarowania (analiza finansowa, analiza przedsiębiorstwa)

-posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o normach i regułach

prawnych, organizacyjnych , moralnych organizujących struktury i

instytucje gospodarcze

-zna i interpretuje ważne przepisy prawa regulujące funkcjonowanie

podmiotów gospodarczych

-zna i interpretuje zasady i regulacje w obszarze finansów publicznych

-ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o procesach zmian systemów gospodarczych

-posiada pogłębioną wiedzę o działaniu mechanizmu rynkowego

-posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat struktur i

instytucji Unii Europejskiej w jej wymiarze społeczno-gospodarczym

-zna w poszerzonym zakresie teorie ekonomii oraz ich ewolucji

-zna ważne zasady tworzenia rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości

Umiejętności:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społecznogospodarcze

-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i

analizowania przyczyn i przebiegu zjawisk i procesów w

przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej

-potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy

problemów podmiotów gospodarujących

-potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do identyfikacji zasad działania podmiotów gospodarujących

-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych

procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, formułować własne

opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je

weryfikować

-potrafi przeprowadzić ocenę efektywności wybranych projektów

gospodarczych

-posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych

zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i

przydatności stosowanej wiedzy do rozwiązywania problemów

społeczno-gospodarczych w przedsiębiorstwie, gospodarce narodowej i UE

-Posiada umiejętności samodzielnego proponowania rozwiązań

konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury rozstrzygnięcia na

poziomie strategicznym

-potrafi zastosować w pogłębiony sposób wybrane metody i narzędzia

do analizy zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych

-posiada umiejętności przeprowadzenia pogłębionych analiz zjawisk i

procesów społeczno-gospodarczych w wymiarze sektorowym i

przestrzennym

-potrafi przygotować pogłębione prace projektowe (zaliczeniowe) dotyczące szczegółowych zagadnień ekonomicznych z

wykorzystaniem różnych źródeł

-posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w

języku polskim i języku obcym (angielskim) dotyczących wybranych

problemów gospodarczych

-potrafi w sposób uporządkowany efektywnie wykorzystywać oddane

mu do dyspozycji zasoby w realizacji zadań podmiotu

gospodarującego

Kompetencje społeczne:

-ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

-docenia znaczenie nauk ekonomicznych dla kształtowania relacji

ekonomicznych i procesu rozwoju gospodarczego

-jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,

organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne,

przyjmując w nich różne role.

-potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji zadań

własnych i grupowych

-ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań

gospodarczych, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

-ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i

przestrzegania zasad etyki zawodowej

-prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z

wykonywaniem zawodu

-odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, uzupełnia i

doskonali nabytą wiedzę i umiejętności

-umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznogospodarczych

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie sprawdzianu końcowego, projektu zespołowego, indywidualnej analizy i prezentacji przypadku i aktywności na zajęciach.

Zakres tematów:

Charakterystyka procesu integracji walutowej w EWG/UE, zasady i funkcjonowanie UGiW; Kryteria optymalnego obszaru walutowego. Porównanie polityki pieniężnej Eurosystemu i Systemu Rezerwy Federalnej USA. Polityka fiskalna w strefie euro. Integracja rynku finansowego w UE i SE. Pojęcie i rodzaje wymienialności walut, kurs walutowy (definicja, funkcje, rodzaje, czynniki kształtujące poziom kursu walutowego i ekonomiczne skutki zmiany kursów, przykłady liczbowe na wyliczanie kursów krzyżowych oraz zysków i strat na pozycjach walutowych w związku ze zmianą kursów), ryzyko walutowe i metody zabezpieczania się przed nim. Omówienie rodzajów transakcji walutowych na przykładach liczbowych. System rozliczeń międzynarodowych: obrót bezdewizowy, rozliczenia dewizowe, bezwarunkowe formy zapłaty (weksel, czek, polecenie wypłaty), płatności uwarunkowane (inkaso, akredytywa dokumentowa) oraz inne formy rozliczeń międzynarodowych. Bilans płatniczy i sposoby przywracania jego równowagi. Międzynarodowe i regionalne instytucje finansowe; Regulacje i zarządzanie finansami w skali międzynarodowej.

Metody dydaktyczne:

 dyskusja dydaktyczna

 praca na materiałach źródłowych

 analiza i prezentacja przypadku

 metoda sytuacyjna

 opracowanie projektu zespołowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Kąkol 29/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Kąkol 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0