Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego E-E-2S-O.8
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Samuelson P. A., Nordhaus W. D, Ekonomia, Rebis, Poznań 2012

Mankiw N. G., Taylor M. P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Frank R., Mikroekonomia, GWP, Gdańsk 2007

Efekty uczenia się:

WIEDZA - ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

- w stopniu pogłębionym pojęcia, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między zjawiskami i procesami w ekonomii oraz ich zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych

- struktury i instytucje ekonomiczne w wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym oraz relacje zachodzące między nimi

- fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki i cywilizacji

UMIEJĘTNOŚCI - ABSOLWENT POTRAFI:

- w stopniu pogłębionym metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie danych społeczno-gospodarczych oraz opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

- w stopniu pogłębionym normy i reguły prawne, organizacyjne, etyczne organizujące struktury i instytucje gospodarcze

- przygotować prace pisemne i prezentacje dotyczące wybranych problemów gospodarczych z wykorzystaniem różnych źródeł

- brać udział w dyskusjach i debatach, umiejętnie przedstawiać swoje stanowisko, analizować i oceniać stanowiska innych

- w procesie komunikowania się posługiwać się fachową terminologią i prezentować specjalistyczną wiedzę w sposób zrozumiały dla różnych kręgów odbiorców

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

- uznawania wagi wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, zasięgania opinii ekspertów w razie trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, opanowanie wiedzy prezentowanej na wykładach

Zakres tematów:

Zakres przedmiotowy ekonomii sektora publicznego.

Zawodność rynku.

Efekty zewnętrzne.

Dobra publiczne i zasoby wspólne.

Asymetria informacji.

Zawodność państwa.

Sektor publiczny w wybranych państwach.

Wybrane obszary sektora publicznego.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

wykład problemowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Kwiatkowski 58/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0