Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego E-E-2S-O.8
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Zarys ekonomii sektora publicznego, pod red. M. Brola, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010

Kwiatkowski G., Ekonomia w zarysie, Wydawnictwo Ekonomik, 2017

Literatura uzupełniająca:

Core Economics, core-econ.org

Stiglitz J. E., Economics of the Public pector, W. W. Norton Company, London;New York 2015 (nowe wydanie)

Sektor publiczny w Polsce i na Świecie, pod red. J. Kleera, CeDeWu, Warszawa 2005

Boundless Economics, courses.lumenlearning.com/boundless-economics

Antonowicz D., Funkcjonowanie sektora publicznego. Brytyjska perspektywa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004

Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, pod red. R. Przygrodzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA - ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

- w stopniu pogłębionym pojęcia, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między zjawiskami i procesami w ekonomii oraz ich zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych

- struktury i instytucje ekonomiczne w wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym oraz relacje zachodzące między nimi

- fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki i cywilizacji

UMIEJĘTNOŚCI - ABSOLWENT POTRAFI:

- w stopniu pogłębionym metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie danych społeczno-gospodarczych oraz opisywanie struktur i instytucji społeczno-gospodarczych

- w stopniu pogłębionym normy i reguły prawne, organizacyjne, etyczne organizujące struktury i instytucje gospodarcze

- przygotować prace pisemne i prezentacje dotyczące wybranych problemów gospodarczych z wykorzystaniem różnych źródeł

- brać udział w dyskusjach i debatach, umiejętnie przedstawiać swoje stanowisko, analizować i oceniać stanowiska innych

- w procesie komunikowania się posługiwać się fachową terminologią i prezentować specjalistyczną wiedzę w sposób zrozumiały dla różnych kręgów odbiorców

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

- uznawania wagi wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, zasięgania opinii ekspertów w razie trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolokwium końcowego oraz ocena na podstawie aktywności z zajęć, opanowanie wiedzy prezentowanej na zajęciach.

Zakres tematów:

Zakres przedmiotowy ekonomii sektora publicznego.

Zawodność rynku.

Efekty zewnętrzne.

Dobra publiczne i zasoby wspólne.

Asymetria informacji.

Zawodność państwa.

Sektor publiczny w wybranych państwach.

Wybrane obszary sektora publicznego.

Metody dydaktyczne:

warsztaty grupowe

metoda projektowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Kwiatkowski 29/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Grzegorz Kwiatkowski 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0