Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z wybranej dyscypliny H-SZWD-GER-1S.3
Seminarium (S) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: Grupa I:
a) Dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi omawianych treści programowych i wspólne wysuwanie wniosków (efekty: E.1 [K_W02], E.2 [K_W02], E.3 [K_W03], E.4 [K_U01], E.9 [K_K01])
b) Samodzielne studiowanie literatury (efekty: E.1 [K_W02], E.2 [K_W02], E.3 [K_W03], E.6 [K_U03])
c) 2 krótkie testy śródsemestralne (efekty: E.1 [K_W02], E.2 [K_W02], E.3 [K_W03], E.8 [K_U08])
d) Analiza materiału teoretycznego i praktycznego z handoutów przygotowanych przez wykładowcę (efekty: E.1 [K_W02], E.2 [K_W02], E.3 [K_W03], E.5 [K_U02])
e) Kolokwium zaliczeniowe (efekty: E.1 [K_W02], E.2 [K_W02], E.3 [K_W03], E.4 [K_U01], E.8 [K_U08])

Efekty uczenia się:

Grupa I:

Wiedza:

Student zna i rozumie

E.1 w stopniu zaawansowanym zagadnienia związane z kognitywnymi, semiotycznymi, biologicznymi, społecznymi i historycznymi aspektami języka [K_W01]

E.2 w stopniu zaawansowanym terminologię z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych [K_W02]

E.3 zna i rozumie metody analizy i interpretacji zjawisk językowych w ich aspekcie semiotycznym, kognitywnym, biologicznym, społecznym i historycznym [K_W03]

Umiejętności:

Student potrafi:

E.4 posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu językoznawstwa i dyscyplin pokrewnych do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów; potrafi formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania z wykorzystaniem odniesień do zasadnie wybranych źródeł reprezentujących zarówno poglądy odmienne jak i wspierające [K_U01]

E.5 rozpoznać i właściwie interpretować zjawiska językowe w ich wymiarze semiotycznym, kognitywnym, biologicznym, społecznym i historycznym, potrafi argumentować i formułować wnioski, krytycznie posługując się głównymi koncepcjami językoznawczymi [K_U02]

E.6 wyszukiwać, analizować i użytkować wiedzę z zakresu językoznawstwa wykorzystując przy tym różne źródła i metody stosowne do prowadzenia badań, w tym nowoczesne techniki informacyjne [K_U03]

E.7 konstruować wystąpienia ustne w języku niemieckim dotyczące zagadnień językoznawczych wykazując się niezależnością myślenia [K_U07]

E.8 produkować w języku niemieckim teksty w języku pisanym odwołując się do głównych teorii językoznawczych [K_U08]

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów:

E.9 do krytycznej postawy wobec własnych umiejętności oraz zasięgania opinii innych specjalistów, w szczególności z zakresu psycho-, socjo- i neurolingwistyki w rozwiązywaniu problemów językoznawczych [K_K01]

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Sękowska 14/15 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marion Koppitz 14/15 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Pastuszka 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0