Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne zastosowania logiki F-KS.5
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: sprawdziany częściowe
Uwagi: zajęcia prowadzone są zdalnie na Microsoft Teams
Literatura:

T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach;

N. Łubnicki, Nauka poprawnego myślenia;

H. Lemmermann, Komunikacja werbalna;

K. Szymanek, K. Wieczorek, Sztuka argumentacji, ćwiczenia w badaniu

argumentów;

Z. Ziembiński, Logika praktyczna

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

1. w zaawansowanym stopniu posiada uporządkowaną wiedzę ogólną z logiki; zna terminologią logiczną i metodologię tej dziedziny filozofii. K_W01, K_W06; P6U_W, P6U_W; P6S_WG, P6S_WK

2. zna podstawowe reguły myślenia. Ma podstawową wiedzę w zakresie i wybranych teorii argumentacji. K_W07; P6U_W; P6S_WK

3. Zna podstawowe funkcje języka (komunikacyjne, deskryptywne, perswazyjne), jak również podstawowe zasady budowania skutecznych argumentacji i perswazji werbalnych i pozawerbalnych oraz zasady planowania i przeprowadzania wystąpień publicznych. K_W08; P6U_W; P6S_WK

4.Potrafi formułować, analizować, syntetyzować oraz rozwiązywać złożone problemy argumentacyjne i komunikacyjne, posługując się narzędziami z zakresu logiki oraz właściwie dobierać, selekcjonować i oceniać informacje nawet w warunkach nietypowych i nie w pełni przewidywalnych K_U01; P6U_U; P6S_UW

5. potrafi brać efektywny udział w debatach, przedstawiać różne stanowiska i poglądy, spójnie i logicznie argumentować, wyciągać wnioski oraz oceniać różne koncepcje i rozwiązania dotyczące różnych form kreatywności indywidualnej i społecznej K_U04; P6U_U; P6S_UK

6. potrafi samodzielnie planować i realizować proces uczenia się i osobistego rozwoju w dziedzinie argumentacji i komunikacji. K_U09; P6U_U; P6S_UU

7. jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej w zakresie argumentacji i komunikacji społecznej, jej ustawicznego uzupełniania i korzystania z różnych instytucjonalnych i indywidualnych źródeł jej wsparcia i korekty. K_K01; P6U_K; P6S_KK;

8. Jest gotów do stosowania naukowych teorii argumentacyjnych i procedur w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie diagnozowania problemów społecznych wynikających z komunikacji społecznej K_K02; P6U_K; P6S_KK;

9. Jest respektowania zasad logicznych oraz innych norm i wartości oraz ich promowania we własnym środowisku zawodowym K_K05; P6U_K; P6S_KR

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, oceny ze sprawdzianów;

ocena przygotowanej techniki erystycznej.

Zakres tematów:

1. Analiza logiczna wypowiedzi - zdanie w sensie gramatycznym a zdanie w sensie logicznym; wypowiedzi jasne i niejasne; zdania analityczne i zdania syntetyczne; implikatury konwersatoryjne;

2. Analityczne i czysto logiczne relacje między zdaniami;

3. Definicje, podział logiczny, partycja i typologia, zakresy nazw

4. Argumentacja (ocena materialna rozumowań, wyodrębnienie przesłanek i wniosku, ocena przesłanek; rozumowania dedukcyjne i niededukcyjne)

5. Argumenty i spory (argumenty z autorytetu, z powszechnej opinii, z podobieństwa); Reguły racjonalnej dyskusji

6. Czym jest erystyka;

7. Techniki erystyczne stosowane w dyskusji (techniki odnoszące się pośrednio do tematu; techniki działające bezpośrednio na widownię; techniki działające bezpośrednio na rozmówcę).

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna

analiza przypadku

dyskusja dydaktyczna

metoda sytuacyjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Rojek 30/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Malmon 31/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Malmon 29/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Malmon 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0