Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia formacji policyjnych PA-KR-LS-HFP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: - obecności na zajęciach ćwiczeniowych i bieżące przygotowanie do zajęć: W-1
- indywidualne i zespołowe prace etapowe: U-2, U-4
- indywidualna i zespołowa analiza tekstów źródłowych: U-1
- udział w dyskusji dydaktycznej: U-3
- zaliczenie ćwiczeń ustne lub pisemne: W-1, K-1
Literatura:

Literatura podstawowa:

1) M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.

2) P. Majer, Ustawy polskiej policji (1791-2011). Źródła z komentarzem, Szczytno 2013.

3) K.P. Marczuk, Trzecia opcja: gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego, Warszawa 2007.

4) A. Misiuk, Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1) A. Abramski, J. Konieczny, Justycjariusze, hutmani, policjanci. Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce, Katowice 1987.

1) D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, 2010.

2) A. Misiuk, Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2012.

3) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Student:

W-1: zna i rozumie genezę organów ścigania w Polsce i Europie oraz ewolucję pojęcia policji w czasach nowożytnych| K_W03

U-1: potrafi dobierać źródła historyczne i analizować je pod kątem zadań kryminologii | K_U02

U-2: potrafi komunikować się wykorzystując pojęcia języka prawniczego, prezentując pisemnie wyniki własnych dociekań w zakresie organizacji i działalności służb policyjnych na ziemiach polskich | K_U04

U-3: potrafi uczestniczyć w dyskusji dydaktycznej na temat roli służb w ustroju totalitarnym | K_U05

U-4: potrafi planować i organizować pracę własną, wykonywać ją indywidualnie i we współpracy z innymi osobami w grupie, poszukując w szczególności źródeł dotyczących służb policyjnych w Polsce w latach 1918-1989| K_U07

K-1: jest gotowy do krytycznej oceny własnej wiedzy w konfrontacji z popularnonaukowymi materiałami internetowymi | K_K01

Zakres tematów:

1. Modele formacji policyjnych, przemiany rozumienia pojęcia "policja" od epoki nowożytnej do współczesności - "policja" w sensie podmiotowym i przedmiotowym, policja administracyjna, uprawnienia policyjne podmiotów administrujących, dorobek policystyki;

2. Kształt ustrojowy formacji policyjnych w epoce nowożytnej. Uprawnienia formacji policyjnych na przykładzie norm penalizujących ciężkie przestępstwa policyjne XVIII wieku. Ewolucja zadań formacji policyjnych w związku z kodyfikacją prawa karnego i wprowadzeniem mieszanego procesu karnego. Zmiana statusu formacji policyjnych w państwie konstytucyjnym;

3. Specyfika służb bezpieczeństwa w systemach totalitarnych;

4. Formacje policyjne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej;

5. Policja Państwowa w latach 1919-1939;

6. "Policja granatowa" i okupacyjne formacje policyjne w czasie II wojny światowej w Generalnym Gubernatorstwie;

7. Milicja Obywatelska i służby bezpieczeństwa PRL.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna i zespołowa z tekstami źródłowymi i podręcznikowymi, rozmowa kierowana, dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Dąbrowski 31/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Karol Dąbrowski 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)