Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo Polski średniowiecznej H-SPS(DSP)-H-2S.1
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: aktywność na zajęciach: 01-03, 04-06, 07
konsultacje: 01-03, 04-06, 07
Uwagi: Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z pośrednictwem aplikacji MS Office Teams
Literatura:

I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1979 (lub nowsze wydania)

P. Urbańczyk, Trudne początki Polski, Wrocław 2008

K. Modzelewski, Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XII w., Wrocław 1975

K. Buczek, Studia z dziejów ustroju społeczno-gospodarczego Polski piastowskiej, t. I-III, Kraków 2006-2010

K. Tymieniecki, Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach średnich, Poznań 1996

M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 1986

Historia chłopów polskich, red. S. Inglot, t. I, Warszawa 1970

Podstawa programowa przedmiotu historia dla szkoły podstawowej (klasy IV-VIII)

Podstawa programowa przedmiotu historia dla liceum i technikum

Podstawa programowa przedmiotu historia dla szkoły branżowej I stopnia.

Literatura do poszczególnych zajęć podawana jest studentom na bieżąco

Efekty uczenia się:

Student:

01 - zna i rozumie w pogłębionym stopniu uporządkowane i podbudowane teoretycznie fakty, zjawiska dziejowe i procesy historyczne dotyczące rozwoju i przemian społeczeństwa polskiego w średniowieczu, w tym obecne w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_W01)

02 - zna i rozumie w pogłębionym stopniu uporządkowane i podbudowane teoretycznie pojęcia z zakresu problematyki dziejów polskiego społeczeństwa w średniowieczu, w tym obecne w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_W02)

03 - zna i rozumie W pogłębionym stopniu teorie i metody wyjaśniające specyfikę i zależności złożonych procesów rozwoju i przemian społeczeństwa polskiego w średniowieczu, w tym obecne w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_W03)

04 - potrafi formułować i analizować złożone i nietypowe problemy związane z badaniem dziejów społeczeństwa polskiego w średniowieczu, wymagające integracji wiedzy z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych, w tym wskazane w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_U01)

05 - potrafi samodzielnie dobrać, zgromadzić i zanalizować zróżnicowane źródła historyczne obrazujące dzieje polskiego społeczeństwa w średniowieczu, w tym wskazane w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_U02)

06 - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do formułowania i testowania hipotez oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań złożonych problemów dotyczących dziejów społecznych w Polsce średniowiecznej, w tym obecnych w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_U03)

07 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu dziejów społeczeństwa polskiego w średniowieczu, a także przyswajanych treści nawiązujących do tej problematyki, w tym obecnych w Podstawie Programowej przedmiotu historia we wszystkich typach szkół (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Zakres tematów:

- Społeczności słowiańskie w okresie przedpaństwowym

- Społeczne podłoże przełomu państotwórczego

- Społeczeństwo polskie w monarchii wczesnopiastowskiej

- Przemiany społeczne w XIII w.

- Problem stanów i struktury pozastanowe

- Stan szlachecki w Polsce XIII-XV w.

- Stan duchowny i jego specyfika

- Miasta i mieszczanie w Polsce XIII-XV w.

- Społeczności chłopskie w Polsce późnośredniowiecznej

- Zróżnicowanie etniczne w Polsce XIII-XV w.

- Przemiany świadomości etnicznej Polaków w średniowieczu

Metody dydaktyczne:

Wykład

Prezentacja

Dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Wróbel 30/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0