Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Estetyka F-FLZ.53
Konwersatorium (KW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.umcs.pl
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W2, udział w dyskusji
W3, udział w dyskusji
U1, udział w dyskusji
U2, udział w dyskusji
U3, udział w dyskusji
K1, udział w dyskusji
K2, udział w dyskusji
K3, udział w dyskusji
Uwagi: Student powinien mieć dostęp do aplikacji MS Teams oraz posiadać urządzenie, które umożliwia aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie synchronicznym.
Literatura:

• Arystoteles, Poetyka, dowolne wydanie.

• Cohen T., Dylemat w teorii smaku: Hume czy Kant, w: „Studia Estetyczne”, XVIII (1981), str. 223-231

• Heidegger M., Źródło dzieła sztuki, w: „Sztuka i filozofia”, nr 5, 1992, str. 9-60

• Hume D., Sprawdzian smaku, w: tenże, Eseje z dziedziny moralności i smaku, BKF, W-wa 1955;

• Ingarden R., Przeżycie estetyczne, w: tenże, Studia z estetyki, t. III

• Ingarden R., Szkice z filozofii literatury, dowolne wydanie.

• Kant I., Krytyka władzy sądzenia, dowolne wydanie.

• Mirosław Żelazny, Estetyka filozoficzna, Toruń 2009,

• Ossowski S., Co to są przeżycia estetyczne?, w: tenże, U podstaw estetyki, (Dzieła, tom I). Warszawa 1966, str. 253-277;

• Perkowska H., Egzystencja a rozum. Projekt interpretacyjny „Krytyki władzy sądzenia” I. Kanta, Szczecin 1996;

• Platon, Państwo, [ks. X] dowolne wydanie;

• Ranciere J., Estetyka jako polityka, w : tegoż zbiór pod tym samym tytułem, przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, Warszawa 2007, str.21-39

• Stróżewski W., O pojęciach piękna, w: tenże, Istnienie i wartość, Kraków 1981;

• Tatarkiewicz W., Dzieje 6 pojęć, W-wa 1975 r.

• Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. I, Ossolineum, 1962 r.

• Tatarkiewicz W., Postawa estetyczna, literacka i poetycka, w: tenże, Droga przez estetykę, (lub w: Wybór pism estetycznych);

• Wallis M., O doznaniu estetycznym, w: tenże, Przeżycie i wartość,

• Wolicka E., Rozważania wokół Kanta. Prolegomena do filozofii kultury jako krytyki władz podmiotu, Lublin 2002

• Woźniak C., Myślenie sztuki Martina Heideggera;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W2, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu najważniejsze koncepcje, teorie, terminologię i metodologię z zakresu estetyki, K_W05, P6U_W, P6S_WG

W3, zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia związane z kształtowaniem się i historyczną zmiennością idei i pojęć z zakresu estetyki, K_W04, P6U_W, P6S_WG, K_W10, P6U_W, P6S_WG

Umiejętności:

U1, potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych z zakresu estetyki, K_U01, K_U02, P6U_U, PS6_UW,

U2, potrafi poprawnie stosować terminologię estetyczną, definiować pojęcia, formułować i analizować problemy estetyczne, dobrać adekwatne do nich metody i narzędzia badawcze, a następnie opracować i zaprezentować wyniki badań, K_U03, K_U04, P6U_U, PS6_UW, P6S_UO,

77

U3, potrafi merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także oceniać kontrargumenty i udzielać na nie odpowiedzi, K_U06, P6U_U, P6S_UK

Kompetencje społeczne:

K1, jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy zawodowej oraz do uzupełniania jej, K_K01, K_K02, P6U_K, P6S_KK, P6S_KO,

K2, jest gotów do przekazywania wiedzy z dziadziny estetyki, K_K04, P6U_K, P6S_KK, P6S_KO,

K3, jest gotów do intensyfikowania swojego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, a w szczególności do uczestnictwa w spotkaniach i dyskusjach poświęconych zagadnieniom estetycznym, K_K03, P6U_K, P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja problemowa; analiza tekstu źródłowego

Zakres tematów:

• Estetyka – geneza dziedziny

• Pojęcie sztuki starożytnych Greków: Platon; Arystoteles

• Znaczenia terminu piękno.

• Smak estetyczny

• Estetyka Kantowska: analityka piękna; analityka wzniosłości

• Przeżycie i postawa estetyczna

• Budowa dzieła sztuki – Roman Ingarden

• Źródło dzieła sztuki – Martin Heidegger

• Estetyka jako dzielenie postrzegalnego - Jaques Ranciere

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów filozoficznych, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Czekaj 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)