Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy logistyki PA-PB-PL
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://kampus.umcs.pl/
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: opracowanie projektu zespołowego
prezentacja projektu

Uwagi: Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem platformy Wirtualny Kampus WE oraz platformy Microsoft Teams
Literatura:

1. Blaik P. (red.). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa, 2014.

2. Blaik P. (red.). Efektywność logistyki, PWE, Warszawa 2016.

3. Czasopisma: Logistyka (www.czasopismologistyka.pl), Eurologistics (eurologistics.pl), Logistyka a Jakość (http://www.prenumerata.laj.pl).

4. Coyle J., Bardi E. J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002.

5. Gołembska E., Bentyn Z., Gołembski M (red.), Logistyka usług, PWN, Warszawa 2017.

6. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2010.

7. Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

8. Grzybowska G., Podstawy logistyki, Difin Warszawa 2009.

9. Kuriata A., Podstawy logistyki, Difin, Warszawa 2010.

10. Portal logistyki i zakupów, http://e-logistyka.pl/.

11. Skowronek Cz., Sarjusz Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2012.

12. Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Placet, Warszawa 2010.

13. Wieczerzycki W. (red.), E-logistyka, PWE, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk o logistyce, rozumie jej źródła, powiązania i zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

• Zna metody, techniki i narzędzia właściwe dla zarządzania organizacjami i procesami logistycznymi, pozwalające na pozyskiwanie i analizę danych społeczno-gospodarczych w branży TSL.

• Zna podstawowe metody oceny efektywności i skuteczności organizacji w poszczególnych obszarach funkcjonalnych.

• Ma wiedzę o znaczeniu norm i standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji (normy pracy, normy techniczne, normy procesowe, systemy norm jakości, standardy rachunkowości, itp.).

Umiejętności:

• Potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w branży TSL.

• Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych.

• Dostrzega potrzeby zmian w organizacji i opracowywania planu zarządzania zmianami.

Kompetencje społeczne:

• Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

• Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

• Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne.

Metody i kryteria oceniania:

ocena przygotowanych projektów, ocena prezentacji

Zakres tematów:

1. Istota logistyki, definicja podstawowych pojęć

2. Wprowadzenie do tematyki projektu logistycznego

3. Prognozowanie popytu rynkowego i określanie zapotrzebowania na części składowe wyrobu

4. Planowanie zaopatrzenia

5. Wybór środka transportu i lokalizacja centrum dystrybucji

6. Zakończenie projektu

7. Prezentacja projektu

Metody dydaktyczne:

• prezentacja multimedialna

• dyskusja dydaktyczna

• metoda projektów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Wiechetek 19/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0