Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Powszechna historia prawa PA-PN-PowszH1
Wykład (W) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Sposób weryfikacji efektów kształcenia: W zakresie wykładu weryfikacja efektów kształcenia następuje w semestrze letnim w trakcie egzaminu ustnego lub pisemnego (test opisowy, test otwarty): W-1, W-2, W-3, U-1, U-2
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008.

2. M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.

3. M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2009.

4. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2015.

5. M. Wąsowicz, Historia ustroju państw Zachodu, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. Baszkiewicz S., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2007.

2. Grodziski S., Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 2008.

3. Maciejewski T., Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2015 (wydanie 5. i nowsze)

4. Powszechna historia ustroju Wybór źródeł, oprac. A. Bereza i inni, Warszawa 2012.

5. Powszechna historia ustroju. Wybór źródeł, oprac. A. Bereza, A. Fermus-Bobowiec, G. Smyk, W.P. Tekely, W. Witkowski, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student:

W-1: zna i rozumie genezę instytucji prawnych kontynentalnego oraz anglosaskiego kręgu kultury prawnej | K_W02

W-2: zna i rozumie źródła prawa w poszczególnych państwach europejskich z uwzględnieniem doktryny prawnej i nauczania prawa | K_W03

W-3: zna i rozumie ewolucję instytucji ustrojowo-prawnych wybranych państw | K_W02

U-1: potrafi dobierać historyczne źródła prawa do konkretnych przypadków i analizować przepisy, znajdujące zastosowanie do faktów z przeszłości | K_U02

U-2: potrafi scharakteryzować wybrane instytucje prawa prywatnego, karnego i sądowego | K_U04

Zakres tematów:

1. Ustrój i cechy charakterystyczne wczesnofeudalnej monarchii

2. Zasady ustrojowe i cechy charakterystyczne europejskich monarchii stanowych na przykładzie Francji i Anglii

3. Zasady ustrojowe i cechy charakterystyczne nowożytnych monarchii absolutnych na przykładzie Francji, Prus, Austrii i Rosji

4. Kształtowanie się monarchii parlamentarno-gabinetowej w Anglii

5. Ustrój republiki prezydenckiej w USA

6. Zasady ustrojowe republiki parlamentarno-gabinetowej na przykładzie III republiki francuskiej

7. Ustrój i cechy charakterystyczne państw totalitarnych w XX w.

8. Cechy charakterystyczne i źródła europejskiego prawa feudalnego

9. Podstawowe cechy i instytucje wczesnofeudalnego prawa karnego

10. Zasady i przebieg feudalnego procesu skargowego

11. Podstawowe zasady i instytucje nowożytnego prawa karnego w wielkich ordynacjach kryminalnych XVI – XVIII w.

12. Zasady i przebieg procesu inkwizycyjnego

13. Myśl prawnicza wieku Oświecenia

14. Charakterystyka wielkich kodyfikacji cywilnych XIX w. – Kodeks Napoleona, ABGB, BGB

15. Instytucje prawa cywilnego w wielkich kodyfikacjach cywilnych XIX wieku

16. Podstawowe zasady i instytucje nowożytnego prawa karnego

17. Zasady i przebieg procesu mieszanego

18. Źródła i instytucje nowożytnego prawa handlowego

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Fermus-Bobowiec 70/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0