Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-BTM.061a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończenie studiów I stopnia z przedmiotami o tematyce biotechnologicznej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):


Laboratorium 130 godz.


Godziny niekontaktowe (samodzielna praca studenta) 170 godz. w tym:

przygotowanie się do zajęć

opracowanie wyników badań

studiowanie literatury

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (tj. od cyklu kształcenia 2012/2013):

- ocena ciągła postępów studenta w planowaniu, przeprowadzaniu, opracowywaniu i interpretowaniu wyników badań: W1-3, U1-3, K1-2


Sposób weryfikacji efektów uczenia się na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020

- ocena ciągła postępów studenta w planowaniu, przeprowadzaniu, opracowywaniu i interpretowaniu wyników badań: W1-3, U1-3, K1-2


Pełny opis:

Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką i metodyką badań prowadzonych w Katedrach oraz przygotowanie do samodzielnego planowania, prowadzenia interpretowania i prezentowania wyników badań naukowych.

Pierwszy semestr pracowni specjalizacyjnej poświęcony jest:

• zapoznaniu studentów z tematyką i metodyką badań prowadzonych w wybranej Katedrze, podstawami teoretycznymi stosowanych metod, oraz zasadami przygotowywania i prowadzenia badań w tym obsługi aparatury badawczej.

• ćwiczeniom w planowaniu, prowadzeniu doświadczeń, wykonywaniu analiz z użyciem wybranych metod i odpowiedniej dla ich realizacji specjalistycznej aparatury naukowej oraz opracowywaniu i interpretowaniu uzyskanych wyników.

Studenci kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywają umiejętności w zakresie planowania procesu badawczego, uczą się oceniać wagę jego poszczególnych etapów oraz korygować przebieg doświadczeń w oparciu o uzyskane wyniki.

Literatura:

Artykuły naukowe i książki (w języku polskim i angielskim), dotyczące przygotowywanej pracy dyplomowej, dostępne w zasobach biblioteki UMCS lub dostarczone przez opiekuna i promotora.

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (tj. od cyklu kształcenia 2012/2013)

WIEDZA

W1. Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą metod badawczych w zakresie wybranej specjalności K_W05

W2. Zna zasady planowania doświadczeń i interpretowania ich wyników. K_W05

W3. Zna zasady bezpiecznej i ergonomicznej pracy w laboratorium oraz reguły postępowania w wypadku wystąpienia zagrożeń. K_W12

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Umie stosować zaawansowane techniki badawcze laboratoryjne lub/i terenowe z zakresu wybranej specjalności. K_U01, K_U10

U2. Planuje i wykonuje złożone zadania badawcze samodzielnie i we współpracy z innymi osobami. K_U04, K_U16

U3. Poprawnie opracowuje i interpretuje wyniki własnych badań oraz wyciąga na ich podstawie stosowne wnioski. K_U03, K_U05, K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Krytycznie ocenia i aktywnie poszerza swoją wiedzę na temat wykorzystywanych przez siebie metod badawczych i ich zastosowań. K_K01, K_K09

K2. Rozumie rolę zespołu w wykonywaniu zadań badawczych oraz swoja rolę w zespole. K_K02, K_K09

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020

WIEDZA

W1. Absolwent zna i rozumie metody badawcze w zakresie wybranej specjalności K_W01

W2. Absolwent zna zasady planowania doświadczeń i interpretowania ich wyników. K_W04

W3. Absolwent zna zasady bezpiecznej i ergonomicznej pracy w laboratorium oraz reguły postępowania w wypadku wystąpienia zagrożeń. K_W04

UMIEJĘTNOŚCI

U1.Absolwent potrafi stosować zaawansowane techniki badawcze laboratoryjne lub/i terenowe z zakresu wybranej specjalności. K_U03

U2. Absolwent potrafi planować i wykonywać złożone zadania badawcze samodzielnie i we współpracy z innymi osobami. K_U03, K_U09

U3. Absolwent potrafi poprawnie opracowywać i interpretować wyniki własnych badań oraz wyciągać na ich podstawie stosowne wnioski. K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Absolwent jest gotów do krytycznej oceny i aktywnego poszerzania swojej wiedzy na temat wykorzystywanych przez siebie metod badawczych i ich zastosowań. K_K01, K_K03

K2. Absolwent jest gotów do zrozumienia roli zespołu w wykonywaniu zadań badawczych oraz swojej roli w zespole. K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia specjalizacyjna, 130 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Boguszewska, Małgorzata Wójcik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia specjalizacyjna - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia specjalizacyjna, 130 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Boguszewska, Małgorzata Wójcik
Prowadzący grup: Kamil Deryło, Marcin Domaciuk, Monika Hułas-Stasiak, Joanna Jakubowicz-Gil, Grzegorz Janusz, Anna Jarosz-Wilkołazka, Magdalena Jaszek, Michał Kalita, Iwona Komaniecka, Jolanta Kutkowska, Małgorzata Majewska, Małgorzata Marczak, Anna Matuszewska, Andrzej Mazur, Magdalena Mizerska-Kowalska, Marta Palusińska-Szysz, Anna Pawlik, Bożena Pawlikowska-Pawlęga, Mateusz Pięt, Jerzy Rogalski, Katarzyna Socała, Sylwia Stączek, Anna Turska-Szewczuk, Leszek Wawiórka, Sylwia Wdowiak-Wróbel, Piotr Wlaź, Agnieszka Zdybicka-Barabas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia specjalizacyjna - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.