Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-BW.206b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

- godziny kontaktowe przewidziane planem studiów: 30


Indywidualna praca studenta:

- studiowanie literatury związanej z tematyką pracy magisterskiej

i tematem danego spotkania na seminarium: 30

- przygotowywanie prezentacji na seminarium: 15

Łącznie godzin niekontaktowych: 45


Łączna liczba godzin modułu: 75

Sumaryczna liczba ECTS dla modułu: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (tj. od cyklu kształcenia 2012/2013):

- obecność i aktywność na seminariach, W1, K1

- przygotowanie przeglądu literatury naukowej związanej z tematem pracy magisterskiej, W2, W3, U1

- prezentacja w formie referatu/prezentacji multimedialnej danych literaturowych oraz wyników badań będących podstawą przygotowywanej pracy magisterskiej, W1, U2, K2

- ocena ciągła postępów w realizacji pracy dyplomowej, W1, U1-3, K2


Sposób weryfikacji efektów uczenia się na studiach drugiego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020

- obecność i aktywność na seminariach, W1, K1

- przygotowanie przeglądu literatury naukowej związanej z tematem pracy magisterskiej. W2. U1

- prezentacja w formie referatu/prezentacji multimedialnej danych literaturowych oraz wyników badań będących podstawą przygotowywanej pracy magisterskiej W1, U2, K2

- ocena ciągła postępów w realizacji pracy dyplomowej, W1, U1-3, K2


Pełny opis:

1. Poszerzanie wiedzy specjalistycznej z zakresu tematyki pracy magisterskiej

2. Omawianie sposobu prezentowania materiałów i metod użytych w pracy magisterskiej,

3. Ustalanie i modyfikacja kolejności rozdziałów i podrozdziałów pracy magisterskiej oraz ich zawartości;

4. Analizowanie i prezentowanie wyników uzyskanych w trakcie badań w formie referatu/prezentacji multimedialnej wraz z dyskusją;

5. Formułowanie wniosków na podstawie uzyskanych wyników;

6. Ocena aktualności i prawidłowości doboru literatury naukowej prezentowanej we wstępie w kontekście przeprowadzonych w ramach pracy magisterskiej doświadczeń i uzyskanych wyników;

7. Sprawdzenie prawidłowości konfrontacji uzyskanych wyników badań własnych z wynikami z literatury krajowej i światowej.

8. Omówienie źródeł wiedzy na temat procedur stosowanych w staraniach o fundusze na badania naukowe.

Literatura:

Publikacje naukowe doświadczalne i przeglądowe w języku polskim i

angielskim zaproponowane przez prowadzącego i promotora pracy

magisterskiej oraz publikacje pozyskane przez studenta

zaakceptowane przez promotora pracy magisterskiej.

Weiner J. 2009. Technika pisania i prezenowania przyrodniczych prac

naukowych. Wydawnictwo PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. (tj. od cyklu kształcenia 2012/2013):

Absolwent biologii:

WIEDZA

W1. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu tematyki pracy magisterskiej. K_W01, K_W02, K_W03, K_W07

W2. Zna zasady doboru literatury naukowej i jej zgodnego z prawem wykorzystania. Przy poszukiwaniu literatury sięga zarówno po różne źródła od zasobów bibliotecznych po bazy internetowe. K_W10, K_W15, K_W16

W3. Zna źródła wiedzy dotyczące procedur obowiązujących przy staraniach o fundusze na badania naukowe. K_W12

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Korzysta aktywnie i selektywnie z tradycyjnych i elektronicznych zasobów literaturowych polsko- i anglojęzycznych aktualizując swoją wiedzę z zakresu specjalności i tematyki pracy magisterskiej. K_U02, K_U03, K_U04, K_U05

U2. Umie przygotowywać w formie pisemnej i ustnej opracowania wybranych zagadnień biologicznych na podstawie literatury i wyników własnych badań oraz przedstawiać je w formie prezentacji multimedialnej. Potrafi jasno formułować własne opinie i wnioski i bronić ich w dyskusji wykorzystując argumenty merytoryczne. K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17

U3. Opracowuje streszczenie swojej pracy magisterskiej w języku angielskim K_U16

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Właściwie ocenia swoje zainteresowania i umiejętności niezbędne do napisania pracy magisterskiej oraz jest świadom konieczności stałego aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy. K_K01, K_K02, K_K03, K_K07

K2. Przygotowując pisemne i ustne opracowania zagadnień naukowych docenia znaczenie dyscyplin humanistycznych w tym ograniczeń etycznych i prawnych. K_K04, K_K05, K_K06, K_K11

Absolwent biotechnologii:

Wiedza

W1. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu tematyki pracy magisterskiej. K_W05

W2. Zna zasady doboru literatury naukowej i jej zgodnego z prawem wykorzystania. K_W11

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Korzysta aktywnie i selektywnie z tradycyjnych i elektronicznych zasobów literaturowych polsko- i anglojęzycznych aktualizując swoją wiedzę z zakresu specjalności i tematyki pracy magisterskiej. K_U02, K_U22

U2. Umie przygotowywać w formie pisemnej i ustnej opracowania wybranych zagadnień biologicznych na podstawie literatury i wyników własnych badań oraz przedstawiać je w formie prezentacji multimedialnej. Potrafi jasno formułować własne opinie i wnioski i bronić ich w dyskusji wykorzystując argumenty merytoryczne. K_U03, K_U08, K_U18, K_U20, K_U21

U3. Na podstawie własnych badań i danych z literatury potrafi napisać krótkie doniesienie w języku polskim i angielskim. K_U18

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Dba o własny rozwój i jest świadom konieczności stałego aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy. K_K01, K_K09

K2. Jest otwarty na nowe trendy w zakresie nauk biologicznych i przyjmuje aktywną postawę w samodzielnym planowaniu prac badawczych. K_K07, K_K08

Na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019 r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020:

Absolwent biologii

WIEDZA

W1. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu tematyki pracy magisterskiej. K_W01, K_W02, K_W03

W2. Zna zasady doboru literatury naukowej i jej zgodnego z prawem wykorzystania. Przy poszukiwaniu literatury sięga zarówno po różne źródła od zasobów bibliotecznych po bazy internetowe. K_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Korzysta aktywnie i selektywnie z tradycyjnych i elektronicznych zasobów literaturowych polsko- i anglojęzycznych aktualizując swoją wiedzę z zakresu specjalności i tematyki pracy magisterskiej. K_U03, K_U07

U2. Umie przygotowywać w formie pisemnej i ustnej opracowania wybranych zagadnień biologicznych na podstawie literatury i wyników własnych badań oraz przedstawiać je w formie prezentacji multimedialnej. Potrafi jasno formułować własne opinie i wnioski i bronić ich w dyskusji wykorzystując argumenty merytoryczne. K_U03, K_U06

U3. Opracowuje streszczenie swojej pracy magisterskiej w języku angielskim. K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Właściwie ocenia swoje zainteresowania i umiejętności niezbędne do napisania pracy magisterskiej oraz jest świadom konieczności stałego aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy. K_K03

K2. Przygotowując pisemne i ustne opracowania zagadnień naukowych docenia znaczenie dyscyplin humanistycznych w tym ograniczeń etycznych i prawnych. K_K04, K_K06

Absolwent biotechnologii

WIEDZA

W1. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu tematyki pracy magisterskiej. K_W01-02

W2. Zna zasady doboru literatury naukowej i jej zgodnego z prawem wykorzystania. K_W07

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Korzysta aktywnie i selektywnie z tradycyjnych i elektronicznych zasobów literaturowych polsko- i anglojęzycznych aktualizując swoją wiedzę z zakresu specjalności i tematyki pracy magisterskiej. K_U02, K_U08

U2. Potrafi przygotowywać w formie pisemnej i ustnej opracowania wybranych zagadnień biologicznych na podstawie literatury i wyników własnych badań oraz przedstawiać je w formie prezentacji multimedialnej. Potrafi jasno formułować własne opinie i wnioski i bronić ich w dyskusji wykorzystując argumenty merytoryczne K_U02, K_U04

U3. Na podstawie własnych badań i danych z literatury potrafi napisać krótkie doniesienie w języku polskim i angielskim. K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Jest gotów do właściwej oceny swoich zainteresowań oraz jest świadom konieczności stałego aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy biotechnologicznej a także uznawania znaczenia wiedzy biotechnologicznej oraz innych dziedzin, w tym humanistycznych, w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. K_K03

K2. Jest gotów do rozwijania wzorów właściwego postępowania w pracy i życiu oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej. K_K01, K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wójcik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wójcik
Prowadzący grup: Paweł Buczyński, Adam Choma, Małgorzata Cytryńska, Sławomir Dresler, Marta Fiołka, Mariusz Gagoś, Marcin Grąz, Maria Grochowska, Agnieszka Hanaka, Monika Hułas-Stasiak, Joanna Jakubowicz-Gil, Monika Janczarek, Grzegorz Janusz, Anna Jarosz-Wilkołazka, Jolanta Jaroszuk-Ściseł, Magdalena Jaszek, Magdalena Karaś, Iwona Komaniecka, Halina Kucharczyk, Jolanta Kutkowska, Małgorzata Majewska, Małgorzata Marczak, Anna Matuszewska, Andrzej Mazur, Wiesław Mułenko, Dorota Nieoczym, Monika Osińska-Jaroszuk, Roman Paduch, Marta Palusińska-Szysz, Bożena Pawlikowska-Pawlęga, Ewa Pietrykowska-Tudruj, Marcin Polak, Aneta Ptaszyńska, Jerzy Rogalski, Wojciech Rzeski, Agata Starosta, Maria Stolarz, Piotr Sugier, Ewa Szczuka, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Marek Tchórzewski, Kazimierz Trębacz, Mariusz Trytek, Teresa Urbanik-Sypniewska, Sylwia Wdowiak-Wróbel, Adrian Wiater, Jarosław Wiącek, Jerzy Wielbo, Krystyna Winiarczyk, Piotr Wlaź, Iwona Wojda, Małgorzata Wójcik, Agnieszka Zdybicka-Barabas, Barbara Zdzisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.