Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroskopia elektronowa i konfokalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B-MI.240 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mikroskopia elektronowa i konfokalna
Jednostka: Wydział Biologii i Biotechnologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://http:www.biologia.umcs.lublin.pl
Punkty ECTS i inne: 0.50
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z biologii komórki i chemii organizmów żywych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

0,5 ECTS

10 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych


0,5 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych


2,5 Przygotowanie się studenta do zaliczeń


2 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Na podstawie uchwały Nr XXII-39.6/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2017/2018


wykonanie i opracowania ćwiczeń (W1-W4, U1-U3, K1-K2)

obecność na zajęciach


Na podstawie uchwały Nr XXIV-27.18/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2019 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2019/2020


wykonanie i opracowania ćwiczeń (W1-W2, U1-U2, K1-K2)

obecność na zajęciach


Pełny opis:

1. Budowa i zasada działania mikroskopu elektronowego.

2. Wizyta w pracowni mikroskopii elektronowej.

3. Budowa mikroskopu i zasada działania mikroskopu konfokalnego.

4. Wizyta w pracowni mikroskopii konfokalnej.

5. Trymowanie bloczków.

6. Ultracięcie bloczków.

7. Kontrastowanie pozytywowe.

8. Analiza i rejestracja obrazów w TEM.

9. Kontrastowanie negatywowe.

10. Selekcja zdjęć z mikroskopów i przygotowanie plakatu.

Literatura:

1. Alberts B i in. Podstawy biologii komórki. PWN 2005;

2. Zabel M. Immunocytochemia. PWN 1999;

3. Kłyszejko-Stefanowicz L. Cytobiochemia. PWN 2002.,

4. Cieciura L. Techniki stosowane w mikroskopii elektronowej. PWN 1989

Efekty uczenia się:

Na podstawie uchwały Nr XXII-39.6/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2016/2017, 2017/18, 2018/2019

W wyniku zrealizowanych zajęć student:

WIEDZA:

W1. Student wyciąga wnioski z obserwacji mikroskopowych i interpretuje obrazy widoczne na preparatach tjprawidłowa i zmienioną strukture komórek parwidłowych i nowotworowych - K_W05

W2. Student ma pogłębioną wiedzę z fizyki i chemii w zakresie niezbędnym do zrozumienia teoretycznych podstaw stosowanych technik mikroskopii elektronowej i konfokalnej tj. zna zjawisko fluorescencji, fosforescencji, rozproszenia elastycznego i nieelastatycznego elektronów, chemicznego utrwalania w powiązaniu z innymi dziedzinami nauki zwlaszcza z fizyką oraz chemiąK_W07

W3. Rozumie zasady doboru poszczególnych metod i technik mikroskopii elektronowej i konfokalnej tj. do badań ultrastruktury TEM, do topografii powierzchnii SEM, do badań przyżyciowych - mikroskopia konfokalna - K_W08

W4. Zna zasady bezpiecznej i ergonomicznej pracy w laboratorium zwłaszca podaczs procedury przygotowywania preparatów podczas utrwalania, trymowania, kontrastowania, ultracięcia, barwienia oraz pracy z komórkami prawidlowymi i nowotworowymi z hodowli in vitro i bakteriami - K_W13

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Umie stosować wybrane elementy technik mikroskopii elektronowej tj. ultraciecie, trymowanie, kontrastowanie pozytywowe i negatywowe, barwienie do mikroskopii konfokalnej jodkiem propidyny i Hoechst- K_U01

U2. Korzysta z podręczników i publikacji naukowych w języku polskim w stopniu pozwalającym na wyczerpujące opracowanie posteru ze zdjęciami z SEM, TEM i mikroskopu konfokalnego - K_U02

U3. Wykonuje poprawnie obserwacje mikroskopowe, interpretuje ich wyniki i formułuje na ich podstawie odpowiednie wnioski tj. wnioskuje obecność lub brak charakterystycznych zmian patologicznych w komórkach nowotworowych- K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Posiada umiejętność właściwej oceny zasobu kwalifikacji zdobytych w ramach przedmiotu tj. umiejętnosci stosowania w praktyce wybranych elementów technik mikroskopii elektronowej i konfokalnej warunkujących profesjonalizm zawodowy biologa - K_K01

K2. Jest przekonany o konieczności systematycznej aktualizacji wiedzy biologicznej, zwłaszcza w dynamicznie rozwijających się zaawansowanych technikach mikroskopii konfokalnej tj. FLLIM, FRET, FRAP czy elekronowej EDX - K_K02

Na podstawie uchwały Nr XXIV-27.18/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2019 r. dla cyklu kształcenia rozpoczętego w 2019/20

W wyniku zrealizowanych zajęć student:

WIEDZA: absolwent zna i rozumie

W1. Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób wybrane fakty, zjawiska z zakresu technik mikroskopowych tj. zjawisko fluorescencji, fosforescencji, rozproszenia elastycznego i nieelastatycznego elektronów, chemicznego utrwalania w powiązaniu z innymi dziedzinami nauki zwlaszcza z fizyką oraz chemią - K_W01

W2. Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób specyfikę technik mikroskopowych: mikroskopii elektronowej, konfokalnej oraz ich główne tendencje rozwojowe tj. nowe metody, FLIM, FRAP,FRET oraz najnowsze osiągnięcia tej nauki, w tym istotne dla człowieka-K_W05

UMIEJĘTNOŚCI

U1. Absolwent potrafi dobierać i stosować właściwe techniki mikroskopowe do określonych celów badawczych oraz modyfikować standardowe procedury do uzyskania określonych celów K_U02

U2. Absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (trymowanie, przygotowywanie preparatów, kontrastowanie, ultraciecie) przy wykonywaniu różnych zadań z zakresu technik mikroskopowych tj. mikroskopii konfokalnej, SEM i TEM - K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1. Absolwent jest gotów do przewodzenia grupie oraz ponoszenia odpowiedzialności za nią i podejmowane decyzje podczas wykonywania części praktycznych z calego cyklu ćwiczeń tj. kontrastowania, trymowania, barwienia, ultracięcia, rejestrowania zdjęć, przygotowania plakatu - K_K02

K2. Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu technik mikroskopowych tj. w badaniach naukowych, medycznych i farmakologicznych (FLIM, TEM, EDX), nauk pokrewnych tj. fizyki i chemii w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych- K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Pawlikowska-Pawlęga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.