Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy sektorowe - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-AG-2S-6B.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analizy sektorowe - projekt
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student zna programy statystyczno-ekonometryczne oraz metody służące modelowaniu i prognozowaniu zjawisk gospodarczych.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

1. godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- konwersatoria - 30h/ 2 punkty ECTS

2. godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych - 20h

- przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów - 25h

- studiowanie przez studenta literatury przedmiotu - 25h

Łącznie praca własna studenta 70 godzin/ 3 punkty ECTS


Łącznie za przedmiot 5 punktów ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Obecność na zajęciach.

Aktywność na zajęciach.

Projekty śródsemestralne - indywidualne oraz grupowe.

Projekt końcowy.

Pełny opis:

Przedmiot służy przedstawieniu zagadnienia analiz sektorowych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pogłębionej analizy gospodarczej na poziomie sektorów gospodarki.

Literatura:

1. Kijek, A., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin), & Wydawnictwo. (2013). Ryzyko sektorowe przemysłu przetwórczego: Modelowanie i ocena. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

2. Fudaliński, J. (2002). Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Antykwa.

3. Daniluk, P., & Wyligała, H. E., Difin. (2021). Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa. Difin.

Źródła internetowe:

1. https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/analizy-sektorowe/

2. Bazy danych - Passport Eurominitor, OECD, GUS, Eurostat

Efekty uczenia się:

Student jest gotów do profesjonalnego, odpowiedzialnego i etycznego pełnienia ról zawodowych, w szczególności wykonywania prac o charakterze analitycznym na poziomie sektorów gospodarki. Jest gotów do krytycznej oceny, stosowania i pogłębiania wiedzy w obszarze ekonomii i finansów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów analitycznych, w tym analiz taksonometrycznych oraz przestrzennych.

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

-K_W01 w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju nauk ekonomicznych;

- K_W02 pojęcia, terminologię oraz zaawansowane zagadnienia z zakresu analityki gospodarczej, w tym prawidłowości w kształtowaniu się wielowymiarowych zjawisk i procesów gospodarczych, współzależności występujące między nimi oraz kierunki rozwoju i powiązania analityki gospodarczej z dyscyplinami pokrewnymi;

- K_W05 w pogłębionym stopniu – zagadnienia dotyczące pomiaru zjawisk ekonomicznych, wybrane metody statystyczne i ekonometryczne oraz narzędzia gromadzenia, analizy, przetwarzania i prezentacji danych ekonomicznych i gospodarczych oraz możliwości ich zastosowania w praktyce;

- K_W09 kluczowe pytania, na które stara się odpowiedzieć analityka gospodarcza z zakresu sporządzania prognoz, symulacji procesów gospodarczych oraz optymalizacji decyzji biznesowych.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- K_U01 identyfikować, opisywać, modelować i interpretować zjawiska i procesy gospodarcze, wykorzystując zaawansowane metody ilościowe;

- K_U02 wykorzystać różne źródła informacji z zakresu nauk ekonomicznych i metod analizy danych do szczegółowego opisu zjawisk i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu branżowym, a następnie dokonać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji;

- K_U04 samodzielnie pozyskiwać wiedzę oraz rozwiązywać złożone, innowacyjne i nietypowe problemy (w nieprzewidywalnych warunkach) charakterystyczne dla analityki gospodarczej, a następnie samodzielnie podejmować się wdrażania proponowanych rozwiązań;

- K_U09 współpracować w pracy zespołowej podejmować rolę lidera oraz kierować pracą zespołu.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- K_K02 uznawania znaczenia analiz gospodarczych dla rozwiązywania problemów praktycznych oraz korzystania z wiedzy eksperckiej w przypadku trudności z samodzielnym znalezieniem rozwiązania;

- K_K05 krytycznej oceny własnej wiedzy oraz odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy poprzez ciągłe uzupełnianie wiedzy i doskonalenie nabytych umiejętności, przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł, metod i technik samokształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arleta Kędra
Prowadzący grup: Arleta Kędra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arleta Kędra
Prowadzący grup: Arleta Kędra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arleta Kędra
Prowadzący grup: Arleta Kędra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)