Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optymalizacja decyzji gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-AG-2S-O.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Optymalizacja decyzji gospodarczych
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu matematyki, informatyki i mikroekonomii

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 45 godz./2 ECTS, w tym:

- wykład: 15 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie: 120 godz./4 ECTS, w tym:

- studiowanie zalecanej literatury: 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 60 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 165 godz./6 ECTS

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 6 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, W3, U1 – egzamin pisemny

U1, U2, U3 – kolokwium z ćwiczeń

K1 – ocena pracy na ćwiczeniach

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań i przebiegu procesów podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych przy wykorzystaniu określonych metod optymalizacyjnych. Ponadto przedmiot ma za zadanie wykształcić umiejętności zastosowania narzędzi (w tym komputerowych) wspomagania decyzji gospodarczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.) B., Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

2. Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

3. Solek A., Optymalne decyzje. Ekonomia menedżerska w zadaniach, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. Hillier, F.S., Lieberman G.J.,Introduction to operations research, McGraw-Hill Higher Education, New York 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza (K_W01, K_W02, K_W05, K_W07):

W1: Student przedstawia etapy procesu podejmowania decyzji

W2: Student zna rolę rachunku marginalnego w podejmowaniu optymalnych decyzji gospodarczych

W3. Student charakteryzuje problemy, modele i metody optymalizacyjne

Umiejętności (K_U01, K_U03, K_U09, K_U10):

U1. Student rozwiązuje zadania programowania liniowego metodą graficzną i metodą simpleks

U2. Student wyznacza rozwiązania zagadnień transportowych i sieciowych

U3. Student stosuje narzędzie Solver do znajdowania rozwiązań optymalnych

Kompetencje (K_K01, K_K05):

K1. Student bez obaw sięga do metod optymalizacyjnych w obszarze nauk ekonomicznych i zarządzania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Marek Angowski, Tomasz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Marek Angowski, Tomasz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Marek Angowski, Tomasz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Tomasz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0