Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy w pakiecie statystycznym R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-AG-2S-O.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analizy w pakiecie statystycznym R
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość metod statystyki opisowej i matematycznej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie 45 godz./2 ECTS

- wykład 15 godz./1 ECTS

- konwersatoria 30 godz./ 1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 75 godz./2 ECTS

- przygotowanie się do ćwiczeń 30 godz./ 1 ECTS

- przygotowanie projektu zaliczeniowego 45 godz./ 1 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 120 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Przygotowanie projektu zaliczeniowego

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia w laboratorium komputerowym. Studiowanie Analizy w pakiecie statystycznym R wymaga znajomości statystyki opisowej i matematycznej.

Program przedmiotu obejmuje analizę rozkładów zmiennych i ich wizualizację, testy istotności oraz analizę korelacji i regresji w programie R.

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z programem R i jego edytorem Rstudio oraz nauka umiejętności ich wykorzystania do analiz statystycznych.

Literatura:

Podstawowa

1. Kronthaler, F., & Zöllner, S. Data analysis with RStudio: An easygoing introduction, Springer Spektrum, 2021

2. Biecek P., Przewodnik po pakiecie R. Wydanie czwarte rozszerzone, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2017

Uzupełniająca

1. Hadley W., Garrett G., Język R. Kompletny zestaw narzędzi dla analityków danych, Wydawnictwo Helion, 2020

2. Horton, N. J., & Kleinman, K., Using R and RStudio for data management, statistical analysis, and graphics (Second edition). CRC Press, Taylor & Francis Group, 2015

3. Schumacker, R. E., & Tomek, S., Understanding statistics using R. Springer, 2013

4. Zuur, A. F., Ieno, E. N., & Meesters, E. H. W. G., A beginner’s guide to R. Springer, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student zna w zaawansowanym stopniu metody matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych i społecznych w skali mikro- i makroekonomicznej.

W2: Student zna możliwości aplikacyjne metod statystycznych w programie R i przy ich użyciu potrafi tworzyć analizy zjawisk ekonomicznych.

W3: Student zna metodykę konstruowania prac pisemnych, w tym dyplomowych oraz zasady tworzenia różnych rodzajów wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem informatycznych metod pozyskiwania, przetwarzania i wymiany informacji.

Umiejętności:

U1: Student potrafi wizualizować dane statystyczne.

U2: Student umie stosować metody statystyczne przy użyciu programu R.

U3: Student używa metod statystycznych do analizy danych ekonomicznych.

Kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi współpracować w grupie 2-osobowej w trakcie przygotowywania projektu.

K2: Student chętnie podejmuje się prowadzenia analiz statystycznych w każdym obszarze nauk ekonomicznych i zarządzania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arleta Kędra
Prowadzący grup: Arleta Kędra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)