Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-AG-2S-SEM.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kampus.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający ten przedmiot powinien posiadać podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte na wcześniejszych latach studiów, umożliwiające mu realizację indywidualnej magisterskiej pracy dyplomowej. W szczególności umiejętność edycji i formatowania tekstu oraz korzystania z zasobów bibliotecznych. Znajomość języka obcego na poziomie B2.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

seminarium 30h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

studiowanie literatury 5h

przygotowanie się do zajęć 5h

opracowanie części pracy dyplomowej 20h


Łącznie: 60h/2 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena formująca: na podstawie oceny bieżącego postępu realizacji zadań, konsultacje z promotorem, regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach


Ocena podsumowująca: przedkładanie w ustalonych terminach poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej i jej ustne zaprezentowanie podczas seminarium.


Pełny opis:

Celem zajęć jest samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze systematyzującym i projektowym, badawczym lub aplikacyjnym poprzez:

• zapoznanie studentów z zasadami sporządzania bibliografii i cytowania źródeł w tekście pracy

• zapoznanie studentów z zasadami właściwej organizacji treści w strukturze pracy

• przygotowanie studentów do samodzielnego planowania i realizacji pracy

• przygotowanie do samodzielnej analizy źródeł i wskazanie zasobów źródeł umożliwiających studentowi opracowanie spójnej koncepcji pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Dudziak, A., & Żejmo, A. (2008). Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów.

2. Instrukcja przygotowania prac dyplomowych na Wydziale Ekonomicznym

Pozostała literatura zależy od tematu pracy magisterskiej studenta

Literatura uzupełniająca

Literatura adekwatna do tematu pracy magisterskiej wybranego przez studenta. Zalecana literatura korespondująca z indywidualnym tematem pracy magisterskiej. Literatura specjalistyczna wskazana przez promotora na bieżąco podczas seminarium.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student opisuje problematykę badawczą w zakresie dyscypliny naukowej związanej z podjętym obszarem badań

2. Student definiuje rozszerzone pojęcia i zasady z zakresu analityki gospodarczej

3. Student wymienia zasady poprawnego projektowania badania naukowego

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student prezentuje w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń

2. Student w zakresie zaawansowanym obserwuje i analizuje zjawiska ekonomiczne

3. Student redaguje spójną i logiczna wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej i profesjonalnej terminologii

4. Student ocenia wiarygodność źródeł informacji wykorzystywanych w pracy

5. Student stosuje narzędzia informatyczne do redakcji i edycji tekstów naukowych, badawczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. Student wykonuje swoje zadania niezawodnie i punktualnie oraz jest odpowiedzialny za swoje działania

2. Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie w zakresie interdyscyplinarnej problematyki związanej z analityką gospodarczą

3. Student potrafi pracować w grupie i indywidualnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kijek, Radosław Mącik, Anna Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kijek, Tomasz Kijek, Radosław Mącik, Anna Szymańska, Anna Tatarczak, Katarzyna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Czerniak, Arkadiusz Kijek, Marcin Lipowski, Radosław Mącik, Anna Szymańska, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kijek, Anna Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Czerniak, Mariusz Hofman, Arkadiusz Kijek, Marcin Lipowski, Marek Mędrek, Anna Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)