Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-AG-2S-SEM.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający ten przedmiot powinien posiadać podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte na wcześniejszych latach studiów, umożliwiające mu realizację indywidualnej magisterskiej pracy dyplomowej. W szczególności umiejętność edycji i formatowania tekstu oraz korzystania z zasobów bibliotecznych. Znajomość języka obcego na poziomie B2+.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):


seminarium 30h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):


studiowanie literatury 20h


przygotowanie się do zajęć 20h


napisanie pracy dyplomowej 100h


przygotowanie się do obrony 80hŁącznie: 250h/10 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena formująca: na podstawie oceny bieżącego postępu realizacji zadań, konsultacje z promotorem, regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach
Ocena podsumowująca: przedkładanie w ustalonych terminach poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej i jej ustne zaprezentowanie podczas seminarium.

Pełny opis:

Celem zajęć jest samodzielne przygotowanie pod opieką promotora pracy o charakterze systematyzującym i projektowym, badawczym lub aplikacyjnym poprzez:

zapoznanie studentów z zasadami sporządzania bibliografii i cytowania źródeł w tekście pracy

zapoznanie studentów z zasadami właściwej organizacji treści w strukturze pracy

przygotowanie studentów do samodzielnego planowania i realizacji pracy

przygotowanie do samodzielnej analizy źródeł i wskazanie zasobów źródeł umożliwiających studentowi opracowanie spójnej koncepcji pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa

Dudziak, A., & Żejmo, A. (2008). Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów.

Instrukcja przygotowania prac dyplomowych na Wydziale Ekonomicznym

Pozostała literatura zależy od tematu pracy licencjackiej studenta

Literatura uzupełniająca

Literatura adekwatna do tematu pracy magisterskiej wybranego przez studenta. Zalecana literatura korespondująca z indywidualnym tematem pracy magisterskiej. Literatura specjalistyczna wskazana przez promotora na bieżąco podczas seminarium.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student wyjaśnia zaawansowane pojęcia z zakresu metodologii pracy naukowej w stopniu niezbędnym do przygotowania i obrony pracy magisterskiej.

Student opisuje problematykę badawczą w zakresie dyscypliny naukowej związanej z podjętym obszarem badań

Student definiuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

Student stosuje zaawansowaną i wyspecjalizowaną wiedzę z obszaru analityki gospodarczej oraz nauk pokrewnych, w zakresie tematycznym pracy magisterskiej, którą opracowuje.

Student prezentuje w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń

Student określa zakres zadań i celów, które mają posłużyć realizacji przyjętego zakresu tematyki badawczej

Student rozwiązuje podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane z przygotowaniem pracy

Student redaguje spójną i logiczna wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej i profesjonalnej terminologii

Student dobiera i właściwie wykorzystuje krajowe i zagraniczne źródła literaturowe, w tym dziedzin korespondujących z tematem pracy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student wykonuje swoje zadania niezawodnie i punktualnie oraz jest odpowiedzialny za swoje działania

Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie w zakresie interdyscyplinarnej problematyki związanej z analityką gospodarczą

Student jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, czerpiąc inspirację i wiedzę z toku studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kijek, Radosław Mącik, Anna Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kijek, Tomasz Kijek, Radosław Mącik, Anna Szymańska, Anna Tatarczak, Katarzyna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Czerniak, Arkadiusz Kijek, Marcin Lipowski, Radosław Mącik, Anna Szymańska, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)