Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka dla ekonomistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-AG-LS-O.1L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka dla ekonomistów
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://kampus.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Matura na poziomie podstawowym z matematyki.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład 15h

ćwiczenia 30h/

Łącznie: 45h/3 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

studiowanie literatury 5h

przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 10h

przygotowanie się do zaliczenia wykładu 10h


Łącznie: 25h/1 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Umiejętności:

• ocena umiejętności dokonywania analiz: kolokwium pisemne, egzamin w formie pisemnej


Wiedza:

• aktywny udział w wykładzie oraz ćwiczeniach, kolokwium, egzamin w formie pisemnej,


Kompetencje społeczne:

• obserwacja postawy i ocena prezentowanego stanowiska/opinii

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy z zakresu współczesnej

matematyki. W ramach przedmiotu omawiane będą podstawowe zagadnienia analizy matematycznej i algebry wyższej. Nacisk zostanie

położony na ekonomiczne zastosowania matematyki do formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, poprzez

- kreowanie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych w języku matematyki,

- kształtowanie umiejętności doboru narzędzi matematycznych do analizy modeli ekonomicznych,

- kształtowanie umiejętności precyzyjnego formułowania rozwiązań,

- kształtowanie umiejętności myślenia analitycznego,

- kształtowanie umiejętności myślenia krytycznego

Literatura:

1. Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, red. E. Babula, L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,

Gdańsk 2015

2. A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, E. Pankau, M. Zielenkiewicz, Ekonomia matematyczna w zadaniach, red. T. Kamińska,

Wyd. UG, Gdańsk 2006

3. A.C. Chiang, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994

4. M. Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008

5. A. Ostoja-Ostaszewski, Matematyka w ekonomii. Modele i metody t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

6. J. Piszczała, Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Student zna i rozumie terminologię z zakresu analityki gospodarczej

• Student zna i rozumie główne zagadnienia i kierunki rozwoju analityki gospodarczej oraz nauk pokrewnych

• Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych i społecznych w skali mikro- i makroekonomicznej

Umiejętności:

• Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do analizy i prawidłowego interpretowania zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych

• Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów ekonomicznych, w tym prognoz gospodarczych, poprzez właściwy dobór źródeł, krytyczną ocenę pozyskiwanych informacji, ich analizę i syntezę

Kompetencje społeczne:

• student jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny, korzystając z różnorodnych źródeł, metod i technik samokształcenia

• Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych, w tym podejmowanych na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego

• Student potrafi Umie stosować techniki opisu z wykorzystaniem języka matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu problemów ekonomicznych.

• Student potrafi sformalizować problemy ekonomiczne przy użyciu aparatu matematyczno-statystycznego.

Kompetencje społeczne:

• Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu wykorzystując odpowiednie narzędzia analizy danych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tatarczak
Prowadzący grup: Milena Bieniek, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tatarczak
Prowadzący grup: Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tatarczak
Prowadzący grup: Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tatarczak
Prowadzący grup: Anna Bednarska, Małgorzata Michalska, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tatarczak
Prowadzący grup: Dominika Klimek-Smęt, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)