Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka dla ekonomistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-AG-LS-O.1Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka dla ekonomistów
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://ekonomia.kampus.umcs.lublin.pl/moodle/course/view.php?id=274
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zakres wiedzy z matematyki na poziomie szkoły średniej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład 15h

ćwiczenia 30h/

Łącznie: 45h/2 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

studiowanie literatury 15h

przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 20h

przygotowanie się do zaliczenia wykładu 20h


Łącznie: 55h/2 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wiedza:

• aktywny udział w wykładzie oraz ćwiczeniach, kolokwium, zaliczenie wykładu w formie pisemnej,


Umiejętności:

• ocena umiejętności dokonywania analiz: kolokwium pisemne, zaliczenie wykładu w formie pisemnej


Kompetencje społeczne:

• obserwacja postawy i ocena prezentowanego stanowiska/opinii

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiedzy z zakresu współczesnej

matematyki. W ramach przedmiotu omawiane będą podstawowe zagadnienia analizy matematycznej i algebry wyższej. Nacisk zostanie położony na ekonomiczne zastosowania matematyki do formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, poprzez

- kreowanie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych w języku matematyki,

- kształtowanie umiejętności doboru narzędzi matematycznych do analizy modeli ekonomicznych,

- kształtowanie umiejętności precyzyjnego formułowania rozwiązań,

- kształtowanie umiejętności myślenia analitycznego,

- kształtowanie umiejętności myślenia krytycznego.

Literatura:

Podstawowa

1. Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu, red. E. Babula, L. Czerwonka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,

Gdańsk 2015

2. Krysicki, W., & Włodarski, L. (1999). Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I-II, PWN.

3. M. Matłoka, Matematyka dla ekonomistów, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008

Uzupełniająca

1. A. Ostoja-Ostaszewski, Matematyka w ekonomii. Modele i metody t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

2. J. Piszczała, Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008

Efekty uczenia się:

Wiedza

• W1: Student wymienia podstawy algebry macierzy oraz ich zastosowania w modelach rynku.

• W2: Student opisuje pojęcia związane z funkcjami jednej zmiennej oraz elementami rachunku różniczkowego.

• W3: Student wyjaśnia rolę matematyki w naukach ekonomicznych.

Umiejętności:

• U1: Student dostrzega zastosowania matematyki w zarządzaniu

• U2: Student używa metod rachunku macierzowego w modelowaniu i interpretowaniu zjawisk ekonomicznych.

• U3: Student przeprowadza optymalizację funkcji jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach z zakresu teorii wyboru przedsiębiorstw i organizacji rynku wykorzystując elementy rachunku różniczkowego.

Kompetencje społeczne:

• K1: Student chętnie podejmuje się prowadzenia analiz ilościowych w każdym obszarze nauk ekonomicznych i zarządzania.

• K2: Student przejawia postawy samodzielnego działania w uczeniu się i organizacji pracy własnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tatarczak
Prowadzący grup: Milena Bieniek, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tatarczak
Prowadzący grup: Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tatarczak
Prowadzący grup: Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tatarczak
Prowadzący grup: Anna Bednarska, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tatarczak
Prowadzący grup: Dominika Klimek-Smęt, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Tatarczak
Prowadzący grup: Dominika Klimek-Smęt, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)