Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-AG-LS-PR.6L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 20.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Zaliczony odpowiedni semestr studiów, spełnienie wymagań sformułowanych przez jednostkę przyjmującą praktykanta

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): 4 godz.

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 4 m-cy. (480 godz.)


Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 484 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 20 pkt


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

OCENA FORMUŁUJĄCA:

1. Zaświadczenie o odbytej praktyce wystawione przez Praktykodawcę określające co najmniej:

- wymiar godzinowy i okres odbytej praktyki zawodowej,

- stopień osiągnięcia efektów uczenia się przypisanych do praktyki zawodowej na danym kierunku (stosowana skala: słabo, średnio,

dobrze, bardzo dobrze),

- ogólną ocenę praktyki [według skali: bardzo dobra (5), dobra plus (4,5), dobra (4), dostateczna plus (3,5), dostateczna (3), niedostateczna (2)].

OCENA PODSUMOWUJĄCA:

2. Indywidualna rozmowa z Opiekunem praktyk (Promotorem) podsumowująca praktykę.


W przypadku praktyk realizowanych na podstawie uznania efektów uczenia się osiągniętych podczas innej aktywności:

OCENA FORMUŁUJĄCA:

1. Zaświadczenie o osiągnięciu efektów uczenia się określające stopień ich osiągnięcia oraz rodzaj aktywności i okres jej trwania.

W przypadku braku możliwości przedstawienia Zaświadczenia weryfikacja osiągnięcia efektów na podstawie złożonej dokumentacji poświadczającej daną aktywność i indywidualnej rozmowy z Prodziekanem ds. Studentów.

OCENA PODSUMOWUJĄCA:

2. Ogólna ocena praktyki [według skali: bardzo dobra (5), dobra plus (4,5), dobra (4), dostateczna plus (3,5), dostateczna (3), niedostateczna (2)] dokonana przez Prodziekana ds. Studentów.


Pełny opis:

Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie/instytucji, realizując zadania i czynności związane z programem kształcenia na danym kierunku studiów.

Celem praktyki jest rozwijanie umiejętności wykorzystywania w praktyce zdobytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej oraz osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do kierunku studiów. Praktyka może także ułatwić wybór tematyki pracy dyplomowej oraz może być pomocna przy zbieraniu informacji i danych do jej przygotowania. Powinna pomóc w sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych na przyszłość i zapewnić lepsze przygotowanie do późniejszej pracy zawodowej.

Podczas praktyki Student powinien:

1. Zapoznać się z głównymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji, w której odbywa praktykę;

2. Aktywnie uczestniczyć w realizacji zleconych w trakcie praktyki zadań związanych z kierunkiem studiów oraz doskonalić umiejętności diagnozowania i rozwiązywania prostych problemów zawodowych;

3. Nabyć umiejętność planowania własnej pracy i analizowania jej efektów;

4. Rozwijać cechy osobowe związane z pracą, m.in. takie jak: odpowiedzialność i sumienność, etyczne zachowanie, umiejętność pracy w zespole i efektywne komunikowanie się.

Literatura:

1. Właściwa dla poznawanych zagadnień oraz miejsca odbywania praktyk (rodzaj przedsiębiorstwa/instytucji);

2. Wewnętrzne przepisy dotyczące organizacji praktyk:

- Zarządzenie Rektora UMCS nr 70/2015 z późniejszymi zmianami w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów,

- Procedura realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie.

Efekty uczenia się:

Umiejętności – student potrafi:

• wykorzystać nabytą wiedzę do analizy i prawidłowego interpretowania zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych.

• stosować podstawowe metody i techniki pozyskiwania i gromadzenia danych, a także narzędzia służące do ich analizy, wyjaśniania oraz wnioskowania na temat zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych.

• komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii.

Kompetencje społeczne – student jest gotów do:

• pracy w zespołach, organizacjach i instytucjach i odpowiedzialnego pełnienia różnych ról społecznych i organizacyjnych.

• myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 480 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Budzyńska, Jakub Czerniak, Łukasz Kański, Arkadiusz Kijek, Marcin Lipowski, Mariusz Lisowski, Marek Mędrek, Ilona Skibińska-Fabrowska, Joanna Świerk
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Jakub Czerniak, Łukasz Kański, Mariusz Lisowski, Ilona Skibińska-Fabrowska, Joanna Świerk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 480 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kański, Arkadiusz Kijek, Mariusz Lisowski, Ilona Skibińska-Fabrowska, Jarosław Szymański, Joanna Świerk, Anna Tatarczak
Prowadzący grup: Łukasz Kański, Arkadiusz Kijek, Mariusz Lisowski, Ilona Skibińska-Fabrowska, Jarosław Szymański, Joanna Świerk, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)