Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-AG-LS-SEM.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający ten przedmiot powinien posiadać podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyte na wcześniejszych latach studiów, umożliwiające mu realizację indywidualnej licencjackiej pracy dyplomowej. W szczególności umiejętność edycji i formatowania tekstu oraz korzystania z zasobów bibliotecznych. Znajomość języka obcego na poziomie B2.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

seminarium 20h

Łącznie: 20h / 1 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

studiowanie literatury 20h

przygotowanie się do zajęć 2h

napisanie rozdziału pracy dyplomowej 100h

przygotowanie do obrony 20h


Łącznie: 160h/6 ECTSSposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena formująca: na podstawie oceny bieżącego postępu realizacji zadań


Ocena podsumowująca: Wykonanie pracy pisemnej i jej ustne zaprezentowanie podczas seminarium.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów poprzez właściwy nadzór merytoryczny do napisania pracy licencjackiej z zakresu wybranej dyscypliny poprzez:

• zapoznanie studentów z zasadami sporządzania bibliografii i cytowania źródeł w tekście pracy

• zapoznanie studentów z zasadami właściwej organizacji treści w strukturze pracy

• przygotowanie studentów do samodzielnego planowania i realizacji pracy

• przygotowanie do obrony pracy licencjackiej

• przygotowanie do samodzielnej analizy źródeł i wskazanie zasobów źródeł umożliwiających studentowi opracowanie spójnej koncepcji pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa 1. Dudziak, A., & Żejmo, A. (2008). Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów.

Pozostała literatura zależy od tematu pracy licencjackiej studenta

Literatura uzupełniająca

Według uznania prowadzącego seminarium

Efekty uczenia się:

WIEDZA (K_W01, K_W03, K_W07, K_W09, K_W10, K_W11)

1. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii pracy naukowej w stopniu niezbędnym do przygotowania i obrony pracy licencjackiej.

2. Student opisuje problematykę badawczą w zakresie dyscypliny naukowej związanej z podjętym obszarem badań

3. Student definiuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

4. Student wymienia zasady poprawnego projektowania badania naukowego

5. Student identyfikuje etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu

UMIEJĘTNOŚCI (K_U01, K_U02, K_U03, K_U09, K_U10, K_U12)

1. Student prezentuje w formie ustnej wyników własnych działań i przemyśleń

2. Student określa zakres zadań i celów, które mają posłużyć realizacji przyjętego zakresu tematyki badawczej

3. Student rozwiązuje podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane z przygotowaniem pracy

4. Student redaguje spójną i logiczna wypowiedź z wykorzystaniem poprawnej i profesjonalnej terminologii

5. Student stosuje narzędzia informatyczne do redakcji i edycji tekstów naukowych, badawczych

6. Student dobiera i właściwie wykorzystuje krajowe i zagraniczne źródła literaturowe, w tym dziedzin korespondujących z tematem pracy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K_K02, K_K03, K_K06)

1. Student wykonuje swoje zadania niezawodnie i punktualnie oraz jest odpowiedzialny za swoje działania

2. Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie w zakresie interdyscyplinarnej problematyki związanej z analityką gospodarczą

3. Student przejawia potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie analityki gospodarczej

4. Student potrafi pracować w grupie i indywidualnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Czerniak, Arkadiusz Kijek, Mariusz Lisowski, Radosław Mącik, Ilona Skibińska-Fabrowska, Wacława Starzyńska, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Jakub Czerniak, Arkadiusz Kijek, Mariusz Lisowski, Ilona Skibińska-Fabrowska, Joanna Świerk, Anna Tatarczak, Katarzyna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Jakub Czerniak, Łukasz Kański, Mariusz Lisowski, Ilona Skibińska-Fabrowska, Joanna Świerk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Kański, Arkadiusz Kijek, Mariusz Lisowski, Ilona Skibińska-Fabrowska, Jarosław Szymański, Joanna Świerk, Anna Tatarczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)