Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nurty współczesnej ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-2S-O.3NP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nurty współczesnej ekonomii
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs z Mikroekonomii II oraz Makroekonomii II.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 15 g/ 0,5 ECTS, w tym:

- wykład 15 g.

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 15 g./ 0,5 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury 10 g.

- przygotowanie do egzaminu 5 g.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 30 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 1


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny

Pełny opis:

Przedmiot w pogłębiony sposób prezentuje współczesne nurty ekonomii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości, WN PWN, Warszawa 2016

M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, UE w Poznaniu, Poznań 2009.

Core Economics, core-econ.org

Literatura uzupełniająca:

J. Godłów-Legiędź, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, CH Beck, Warszawa 2010.

M. Blaug, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, WN PWN, Warszawa 1994.

Kołodko G.W. (2014), The New Pragmatism, or Economics and Policy for the Future, “Acta Oeconomica”, Vol. 64 (2)

Kołodko G.W. (2014), Whither the World: The Political Economy of the Future, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student charakteryzuje i krytycznie opisuje nurty współczesnej ekonomii.

2. Student przedstawia dylematy współczesnej gospodarki i cywilizacji z perspektywy różnych nurtów ekonomicznych.

3. Student charakteryzuje w pogłębiony sposób przemiany we współczesnej ekonomii, również w relacji do innych nauk społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi brać udział w dyskusjach i debatach, przedstawiać swoje stanowisko, analizować i oceniać stanowiska innych osób z perspektywy współczesnych nurtów ekonomicznych.

2. Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną z głównych współczesnych nurtów ekonomicznych do rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Student jest gotów do krytycznej oceny swojego stanowiska, przy uwzględnieniu wiedzy z różnych nurtów współczesnej ekonomii.

2. Student przestrzega zasad profesjonalnej i etycznej debaty publicznej i bierze w niej czynny udział bazując na dorobku różnych nurtów współczesnej ekonomii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bałtowski
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bałtowski
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0