Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-2S-O.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia II
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw mikroekonomii oraz elementów analizy ekonomicznej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): 30h


- wykłady: 15h

- ćwiczenia: 15h


b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 120 h


- przygotowanie do wykładów: 60h

- przygotowanie do ćwiczeń: 60h


Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu: 150 h


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 7


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, W2, W3, U4 – egzamin pisemny


U1 , U2, U3, U4, U5 – ocena pracy zaliczeniowej w ramach ćwiczeń


K1, K2, K3 – ocena aktywności na ćwiczeniach

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie rozszerzonej wiedzy z zakresu kategorii, praw, teorii i modeli, za pomocą których mikroekonomia dokonuje opisu zjawisk i procesów rynkowych oraz zapoznanie ze sposobami podejmowania decyzji przez konsumentów, producentów oraz pracowników w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów na różnych rynkach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Varian H., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.

2. Zalega T., Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2016.

3. Kwiatkowski G., Ekonomia w zarysie, Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa 2022

4. Koutsoyiannis A. , Modern Microeconomics, Macmillan, London 1991.

Literatura uzupełniająca:

1. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020. http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/reader/mikroekonomia-paul-krugman-robin-wells-239002

2. Fullbrook E. (red.), A Guide to What's Wrong with Economics, Anthem Press, London 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 (KW_01, KW_02). Student zna w pogłębionym stopniu kategorie, modele i teorie mikroekonomiczne oraz opisuje przebieg ich ewolucji.

W2 (KW_05). Student przedstawia wielowymiarowo zachowanie człowieka jako podmiotu gospodarującego w roli konsumenta, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy.

W3 (KW_11). Student przedstawia funkcje, możliwości i ograniczenia mechanizmu rynkowego oraz interwencji państwa w gospodarce.

UMIEJĘTNOŚCI:

U1 (KU_04, KU_013). Student potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia do pozyskiwania i opracowania informacji oraz używa nowoczesnych form komunikacyjno-informacyjnych w celu zaprezentowania opracowanych treści ekonomicznych.

U2 (KU_01). Student potrafi krytycznie dobierać źródła informacji, oceniać ich wiarygodność i wykorzystywać je w pracy projektowej.

U3 (KU_07). Student potrafi zaplanować pracę zespołową i zrealizować projekt w jej ramach.

U4 (KU02). Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania typowych złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem gospodarki w skali mikro.

U5 (KU_09). Student bierze udział w dyskusjach i debatach, potrafi przedstawić swoje stanowisko, analizować i oceniać inne stanowiska.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1 (K_K02). Student odwołuje się do znaczenia wiedzy naukowej w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych oraz efektywnie stosuje metodę naukową w samodzielnym wnioskowaniu.

K2 (K_K02). Student jest zorientowany na twórcze rozwiązywanie problemów, zarówno w ramach pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

K3 (K_K05). Student jest gotowy do inicjowania, promowania i oceniania działań na rzecz poprawy jakości dyskusji publicznej w tematach gospodarczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bałtowski
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kwiatkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Tomasz Kijek, Grzegorz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kijek
Prowadzący grup: Tomasz Kijek, Grzegorz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0