Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-2S-O.8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia sektora publicznego
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii - ukończony kurs Ekonomii na pierwszym stopniu lub indywidualne nadrobienie materiału z tego zakresu.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 30 g/ 2 ECTS, w tym:

- wykład 15 g./ 1 ECTS

- ćwiczenia 15 g. / 1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 60 g./ 2 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury 30 g. / 1 ECTS

- przygotowanie się do egzaminu 30 g./ 1 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 90 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Przygotowanie projektu

Pełny opis:

W trakcie kursu studenci poznają teorie oraz problemy praktyczne dotyczące działania sektora publicznego oraz relacji państwo-rynek.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

Stiglitz J. E., Economics of the Public sector, W. W. Norton Company, London;New York 2015 (nowe wydanie)

Zarys ekonomii sektora publicznego, pod red. M. Brola, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010

Kwiatkowski G., Ekonomia w zarysie, Wydawnictwo Ekonomik, 2022

Marginal Revolution University, mru.org

Literatura uzupełniająca:

Core Economics, core-econ.org

Sektor publiczny w Polsce i na Świecie, pod red. J. Kleera, CeDeWu, Warszawa 2005

Boundless Economics, courses.lumenlearning.com/boundless-economics

Antonowicz D., Funkcjonowanie sektora publicznego. Brytyjska perspektywa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004

Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, pod red. R. Przygrodzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1. Student charakteryzuje w pogłębionym stopniu pojęcia, metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między zjawiskami i procesami w sektorze publicznym przy zastosowaniu wiedzy ekonomicznej i dyscyplin pokrewnych.

W2. Student przedstawia wielowymiarowo aspekty funkcjonowania sektora publicznego w różnych krajach, w tym również wskazuje zmiany wynikające z rozwoju technologicznego.

W3. Student wymienia i opisuje kluczowe koncepcje z zakresu ekonomii sektora publicznego.

W4. Student przedstawia funkcje, możliwości i ograniczenia instytucji wpływających na funkcjonowanie sektora publicznego.

W5. Student charakteryzuje fundamentalne problemy występujące współcześnie w sektorze publicznym.

UMIEJĘTNOŚCI:

U1. Student potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia do pozyskiwania i opracowania informacji oraz używa nowoczesnych form komunikacyjno-informacyjnych w celu zaprezentowania opracowanych treści ekonomicznych.

U2. Student potrafi krytycznie dobierać źródła informacji, oceniać ich wiarygodność i wykorzystywać je w pracy projektowej.

U3. Student potrafi zaplanować pracę zespołową i zrealizować projekt w jej ramach.

U4. Student potrafi ustalać kryteria oceny efektywności działań w sektorze publicznym oraz przeprowadzać pełną analizę efektywności tego rodzaju działań.

55. Student bierze udział w dyskusjach i debatach, potrafi przedstawić swoje stanowisko, analizować i oceniać inne stanowiska.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K1. Student odwołuje się do znaczenia wiedzy naukowej w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych oraz efektywnie stosuje metodę naukową w samodzielnym wnioskowaniu.

K2. Student jest zorientowany na twórcze rozwiązywanie problemów, zarówno w ramach pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

K3. Student jest gotowy do inicjowania, promowania i oceniania działań na rzecz poprawy funkcjonowania sektora publicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zalewa
Prowadzący grup: Grzegorz Kwiatkowski, Piotr Zalewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kwiatkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kwiatkowski
Prowadzący grup: Grzegorz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0