Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-2S-SEM.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Pogłębiona wiedza z zakresu studiowanego kierunku.

2. Znajomość podstawowych narzędzi prowadzenia badań.

3. Elementarne umiejętności obsługi komputera (edycja i formatowanie

tekstu).

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

-seminarium 90 g./3 ECTS (po 30 g. w każdym z 3 semestrów)

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- studiowanie literatury, pisanie pracy i przygotowanie do obrony 300 g. /11 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 390

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 14 (2/2/10)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Na podstawie oceny uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych oraz zakresu, formy i jakości prowadzonych badań, oceny merytorycznej i formalnej kolejnych rozdziałów i finalnej wersji pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą metod i technik przygotowania oraz realizacji prac magisterskich dla potrzeb rozwiązywania problemów badawczych.

W ich trakcie:

1. przedstawia się zasady: zbierania, opracowywania, systematyki i prezentacji materiału;

2. omawia się zasady korzystania z: bibliografii PAN, zasobów bibliotek cyfrowych, katalogów on-line;

3. charakteryzuje się: kompozycję pracy, podstawowe wymagania formalne i edytorskie, styl i język pracy, zasady przywoływania wykorzystywanych źródeł oraz sporządzania przypisów i wykazów, a także tabel, schematów, wykresów itp. zamieszczanych w pracy;

4. zwraca się uwagę na etykę w badaniach naukowych;

5. ustala się zainteresowania naukowe studentów i wybiera tematy prac;

6. dyskutuje się i analizuje przedstawiane fragmenty prac;

7. omawia się przebieg i przedmiot egzaminu magisterskiego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. CeDeWu, Warszawa 2020.

2. Szkutnik Z. , Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

3. Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Kuc B. R., Paszkowski J., Metody i techniki pisania prac dyplomowych, Białystok 2007.

2. Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych. Nowe normy i wymogi, Wydawnictwo WSB, Poznań 2004.

3. DeLyser D., Teaching graduate students to write: A seminar for thesis and dissertation writers. Journal of Geography in Higher Education, 2003, 27(2), 169-181.

4. Pozostałe pozycje literaturowe są każdorazowo dobierane do tematu przygotowywanej pracy licencjackiej.

Materiały:

1. Koncepcja pracy i egzaminu magisterskiego; Formatowanie pracy licencjackiej i magisterskiej; Szablon pracy dyplomowej WE UMCS (wraz ze stroną tytułową i niezbędnym formatowaniem); Procedura dyplomowania; ZESTAWY OBSZARÓW PROBLEMOWYCH, W KTÓRYCH FORMUŁOWANE BĘDĄ PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM EKONOMIA STUDIA I i II STOPNIA -https://www.umcs.pl/pl/prace-i-egzamin-dyplomowy,8273.htm

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii pracy naukowej.

2. Student zna i stosuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

3. Student zna zasady poprawnego projektowania badania naukowego.

4. Student identyfikuje etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu.

Umiejętności:

1. Student określa zakres zadań i celów, które mają posłużyć realizacji przyjętego zakresu tematyki badawczej.

2. Student rozwiązuje podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane z przygotowaniem pracy.

3. Student stawia hipotezy badawcze i dokonuje ich weryfikacji.

4. Student stosuje narzędzia informatyczne do redakcji i edycji tekstów naukowych, badawczych.

5. Student dobiera i właściwie wykorzystuje krajowe i zagraniczne źródła literaturowe, z dziedzin w zakresie tematu pracy.

Kompetencje społeczne:

1. Student wykonuje swoje zadania oraz czuje się za nie odpowiedzialny.

2. Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie.

3. Student przejawia potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia.

4. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski, Teresa Bednarczyk, Tomasz Białowąs, Jakub Czerniak, Małgorzata Dolińska, Arkadiusz Kijek, Piotr Kozarzewski, Agnieszka Sitko-Lutek, Joanna Szafran, Anna Szymańska, Urszula Wich, Monika Wojtas, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski, Teresa Bednarczyk, Tomasz Białowąs, Arkadiusz Kijek, Andrzej Miszczuk, Paweł Pasierbiak, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski, Teresa Bednarczyk, Tomasz Białowąs, Arkadiusz Kijek, Piotr Kozarzewski, Grzegorz Kwiatkowski, Andrzej Miszczuk, Paweł Pasierbiak, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski, Teresa Bednarczyk, Tomasz Kijek, Piotr Kozarzewski, Andrzej Miszczuk, Paweł Pasierbiak, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski, Teresa Bednarczyk, Tomasz Kijek, Andrzej Miszczuk, Paweł Pasierbiak, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0