Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-O.19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gospodarka regionalna
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone zajęcia z makroekonomii (I rok studiów).

W przypadku wykładu online konieczny dostęp do komputera z komunikatorem MS Teams. Zespół tworzy wykładowca i udostępnia kod zespołu za pomocą USOSmail.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład 30h

ćwiczenia 15h

Łącznie: 45h/2 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń

40h,

przygotowanie się do zaliczenia wykładu

40h.

Łącznie 80h/3 ECTS


Sumaryczna ilość godzin i punktów ECTS: 125h/5 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład: egzamin pisemny opisowy,

Ćwiczenia: Kolokwium pisemne na końcu semestru w formie testu na platformie Wirtualny Kampus. Uzupełniająca odpowiedź ustna w I terminie.

Ponadto: ocena bieżącego przygotowania do zajęć w formie quizów (m.in. Kahoot, learningapps.org)

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje najistotniejsze zagadnienia dotyczące gospodarki regionalnej oraz lokalnej.

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Region – ujęcie przedmiotowo-analityczne i morfologiczno-funkcjonalne.

2. Czynniki rozwoju regionalnego. Konkurencyjność i innowacyjność regionu.

3. Specyfika regionu administracyjnego

4. Regionalizacja geograficzna i polityczna

5. Regiony administracyjne w Polsce

6. Modele polityki regionalnej.

7. Instrumenty polityki regionalnej w Polsce

8. Polityka spójności Unii Europejskiej

Głównym celem ćwiczeń jest, aby studenci potrafi analizować uwarunkowania rozwoju regionów, a także, aby potrafili przedstawiać oraz oceniać wpływ tych uwarunkowań oraz zróżnicowanie rozwoju regionów przy pomocy powszechnie dostępnych danych statystycznych.

Wśród zagadnień szczegółowych na szczeblu regionalnym znajdują się rola przedsiębiorczości i innowacji w budowie przewagi konkurencyjnej regionów na rynkach globalnych, a także problemy regionów słabo rozwiniętych. W tym kontekście przedmiotem analizy na zajęciach są pojęcia kapitału społecznego i ludzkiego, a także instytucji w szerokim rozumieniu ekonomii instytucjonalnej na przykładach wybranych studiów przypadku.

Na zajęciach dyskutowane są również uwarunkowania rozwoju miast, szczególności w odniesieni do koncepcji zrównoważonego rozwoju i miasta inteligentnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Bachtler, P. Berkowitz, S.Hardy, T.Muravska (eds) EU: Cohesion Policy. Reassessing performance and direction. Series: Regions and Cities. Regional Studies Association, Oxon-New York: Routledge-Taylor&Francis Group 2017. http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/6239/eu_cohesion_policy_reassessing_performance_and_direction.pdf

2. Kubiak K., Klastry - czynnik wsparcia przedsiębiorczości i rozwoju regionów, w: "Przedsiębiorczość i zarządzanie", t. XVIII, z. 12, cz. 2, 2017, s. 109-124.

3. Mika, B., Pingwin czy orzeł? Społeczny charakter wiedzy na przykładzie kalifornijskiej Doliny Krzemowej, w: "Studia Krytyczne", nr 4, 2017, s. 131-150.

4. Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Wartości, instytucje, swobody, polityki sektorowe, problemy i kluczowe wyzwania, CASE, Warszawa 2019, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/7855/raport_nasza_europa_15_lat_polski_w_ue.pdf

5.A. Olechnicka, M. Herbst (red.) Równość czy efektywność. Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019,

6. Pająk, K. Dahlke P., Kvilinskyi O., Determinanty rozwoju regionalnego - współczesne odniesienie, w: "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 9, 2016, s. 109-122.

7. Pudlik M., Garus C., Jak feniks z popiołów. Rozwój struktur metropolitalnych w Zagłębiu Ruhry jako wzór dla rozwoju Górnego Śląska?, w: „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(35), 2009, s. 32-51.

8. Strużycki, M. (red. nauk.), Przedsiębiorstwo, region, rozwój, Difin, Warszawa 2011.

9. Strzelecki Z. (red. nauk.), Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa 2008 (podręcznik dostępny online w systemie IbukLibra)

Literatura uzupełniająca:

1. Miszczuk, Regionalizacja administracyjna II RP - KOncepcje teoretyczne a rzeczywistość, UMCS, Lublin 2003,

2. Miszczuk A. Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Norbertinum, Lublin 2013,.

3. Parysek J., Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, w: „Studia KPZK”, 2018, s. 37-56.

4. Taylor R. P., A Review of Industrial restructuring in the Ruhr Valley and Relevant Points for China, 2015, https://c2e2.unepdtu.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/04/industrial-restructuring-in-the-ruhr-valley.pdf [05.11.2021].

5. Tuziak A., Peryferyjność a nierówności i dysproporcje rozwojowe na poziomie regionalnym, w "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 59 (2/2019), s. 131-148.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student zna i rozumie:

- elementarną terminologię używaną w ekonomii regionalnej (K_W01),

- cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania przedsiębiorców oraz jakość życia mieszkańców regionów i miast (K_W04),

- metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji danych regionalnych (K_W07).

Umiejętności. Student potrafi:

- dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze (K_U01),

- analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze oraz społeczne z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi ekonomicznych, w tym analizy danych statystycznych (K_U02),

- brać udział w debacie poświęconej zagadnieniom rozwoju miast, przedstawiać swoje opinie, dyskutować z innymi uczestnikami debaty (K_U07).

Kompetencje społeczne. Absolwent jest gotów do:

- krytycznej samooceny swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (K_K01),

- uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów (K_K02),

- odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy oraz uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i pozyskanych umiejętności (K_K08).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Wich
Prowadzący grup: Piotr Wetoszka, Urszula Wich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: Andrzej Miszczuk, Piotr Wetoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: Andrzej Miszczuk, Piotr Wetoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: Andrzej Miszczuk, Piotr Wetoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: Andrzej Miszczuk, Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0