Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka dla ekonomistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-O.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informatyka dla ekonomistów
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość potrzeb informacyjnych ekonomistów. Umiejętność korzystania z internetowych źródeł informacji.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- konwersatorium 30 g. /1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- studiowanie literatury 50 g. /2 ECTS

- przygotowanie się do zaliczenia 25 g./1 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 85

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

kolokwium zaliczeniowe z zakresu znajomości obsługi wybranych programów komputerowych


Pełny opis:

Cykl konwersatoriów ma za zadanie przekazanie podstawowych informacji dotyczących potrzeb informacyjnych ekonomistów; obszarów i możliwości zastosowania rozwiązań informatycznych w ekonomii. Podczas zajęć omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: potrzeby informacyjne ekonomistów, segmenty rynku IT, zarządzanie projektami IT, ocena ekonomiczna przedsięwzięć informatycznych, narzędzia informatyczne znajdujące zastosowanie w ekonomii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czasopisma (portale): Komputer Świat, Chip, PC World.

2. Lambert J., Frye C.. Microssoft Office 2019 Krok po kroku, Promise 2021 (dostępna on-line w serwisie iBUK),

3. Pastuszak, Z., Technologia informacyjna. Materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022.

4. Stefańczyk M., Mejsner E., Kwiatkowski T., Jaskuła T., Informatyka dla ekonomistów – przykłady i ćwiczenia, UMCS, Lublin 2003.

5. Wayne L. W., Microsoft Excel 2019. Analiza i modelowanie danych biznesowych, APN Promise, Warszawa, 2019 (dostępna on-line w serwisie iBUK).

6. Wrycza S., Maślankowski J., Informatyka Ekonomiczna. Teoria i zastosowania, PWN, Warszawa 2019.Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. Korczak J., Dyczkowski M. (red.) Informatyka ekonomiczna, Wyd. UE, Wrocław 2008.

2. Pardillo, J. Business Informatics. Society Publishing, 2019.

3. Polańska K. (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.

4. Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.), Informatyka Gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE:

- terminologię używaną w ekonomii, jej źródła oraz zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów ekonomicznych [K_W01]

- metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych [K_W07]

- fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki w skali krajowej i międzynarodowej oraz dylematy współczesnej cywilizacji [K_W14]

UMIEJĘTNOŚCI, ABSOLWENT POTRAFI:

- analizować i prognozować procesy i zjawiska gospodarcze oraz społeczne z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi ekonomicznych [K_U02]

- posługiwać się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi [K_U09]

- samodzielnie planować i realizować uczenie się przez całe życie [K_U12]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, ABSOLWENT JEST GOTÓW DO:

- krytycznej samooceny swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego [K_K01]

- uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów [K_K02]

- zachowywania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych [K_K07]

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wiechetek
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Tomasz Kwiatkowski, Łukasz Wiechetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wiechetek
Prowadzący grup: Ewelina Berlińska, Katarzyna Budzyńska, Łukasz Wiechetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wiechetek
Prowadzący grup: Ewelina Berlińska, Magdalena Panasiuk-Kwiatek, Łukasz Wiechetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wiechetek
Prowadzący grup: Katarzyna Budzyńska, Łukasz Wiechetek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Budzyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Budzyńska, Magdalena Panasiuk-Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0