Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-PG.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu makroekonomii (I rok studiów) oraz gospodarki regionalnej (II rok studiów).

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład 15h

ćwiczenia 15h

Łącznie: 30h/1 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń

30h,

przygotowanie się do zaliczenia wykładu

40h.

Łącznie 70h/3 ECTS


Sumaryczna ilość godzin i punktów ECTS: 100h/4 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny testowy z wykładu.


Podstawą zaliczenia ćwiczeń w trybie pracy zdalnej jest kolokwium w formie testu na platformie Wirtualny Kampus pod koniec semestru. Przy wystawianiu oceny końcowej uwzględniane są ponadto:

- bieżące przygotowanie do zajęć (weryfikacja w formie quizów on-line),

- wykonanie i prezentacja projektu przygotowanego w grupach.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są teorie wskazujące na różne możliwości rozwoju regionów, przyczyny dysproporcji i sposoby równoważenia układu regionalnego. Jednocześnie eksponowana jest ich rola eliminująca bądź łagodząca niekorzystne zjawiska w rozwoju regionów, wywołane działaniem mechanizmów rynkowych. Zajęcia koncentrują się na wykorzystywaniu metod i zaleceń praktycznych omawianych teorii, w ramach działań interwencyjnych władz publicznych różnych szczebli, które są ukierunkowane na pobudzanie rozwoju regionów słabych i przeciwdziałanie pogłębianiu się zróżnicowań międzyregionalnych.

W ramach wykładu prezentowane są wybrane teorie rozwoju regionalnego, wywodzące się z różnych szkół ekonomii oraz badań interdyscyplinarnych, zaś praktyczne ich zastosowania są przedmiotem ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Makieła Z., Koncepcje rozwoju regionalnego, (w:) Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013.

2. Korenik S., Zakrzewska-Półtorak A., Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

3. Paczoski A., Kreowanie regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej na podstawie teorii i koncepcji rozwoju terytorialnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2010.

4. Szul R., Teorie i koncepcje w polityce regionalnej; Sagan I. Teorie rozwoju regionalnego i ich praktyczne zastosowanie, (w:) Rozwój, region, przestrzeń, Gorzelak G., Tuchomska (red)., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, EUROREG, Warszawa 2007.

5. Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Uniwersytet Warszawski, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2002, nr 1.

6. Handbook of regional growth and development theories / ed. by R.Capello, P. Nijkamp, Cheltenham ; Northampton MA : Edward Elgar, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005 (od grudnia 2014 r. dostępna w formie e-booka)

2. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., Region w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2011.

3. Gałązka A., Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego - wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju regionalnego, w: "Studia BAS", nr 1 (49), 2017, s. 9-61.

4. New directions in regional economic development : the role of entrepreneurship theory and methods, practice and policy / ed. by Sameeksha Desai, Peter Nijkamp, Roger R. Stough, EElgaronline 2011 https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781848444218/9781848444218.xml

5. Regional and urban economics and economic development : theory and methods, M.E. Edwards, Boca Raton, New York : Auerbach Publications Taylor & Francis Group, 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-zna terminologię używaną w ekonomii i regional science, jej źródła i zastosowania w interpretowaniu przestrzennych konsekwencji zjawisk i procesów ekonomicznych K_W01

- wymienia podstawowe koncepcje i teorie rozwoju regionalnego wyjaśniające przyczyny i skutki zróżnicowań w rozwoju kraju i regionów K_W02

- zna zasady działania mechanizmu rynkowego oraz funkcjonowania instytucji ekonomicznych w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym oraz relacje zachodzące między nimi K_W05

Umiejętności:

-potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze K_U01

- analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w gospodarce krajowej, regionalnej i lokalnej K_U02

- potrafi planować i organizować pracę własną i pracę w zespole K_U11

Kompetencje społeczne:

-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego K_K01

-docenia znaczenie nauk ekonomicznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych K_K02

-aktywnie uczestniczy w grupach i jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania powierzanych mu ról w organizacjach i instytucjach realizujących działalność gospodarczą K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Wich
Prowadzący grup: Katarzyna Dyjach-Michałek, Urszula Wich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: Andrzej Miszczuk, Tadeusz Zienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran, Piotr Wetoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran, Piotr Wetoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)