Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie rozwoju regionalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-PG.10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie rozwoju regionalnego
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu Gospodarki regionalnej, Planowania przestrzennego i lokalizacji działalności gospodarczej

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład 15h

ćwiczenia 15h

Łącznie: 30h/1 ECTS

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

studiowanie literatury 15h

przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 20h

przygotowanie się do zaliczenia wykładu 20h

Łącznie: 55h/ 2 ECTS

Sumarycznie: 85h/ 3 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład - egzamin testowy

Ćwiczenia - przygotowanie i prezentacja referatu (projektu), aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wykład i ćwiczenia. Na wykładzie są omówione pojęcia i funkcje programowania rozwoju, metodologia opracowania strategii oraz zaprezentowane są etapy przygotowania strategii i działania towarzyszące wdrażaniu strategii. Ćwiczenia koncentrują się na analizie źródeł danych oraz podejść i metod wykorzystywanych w poszczególnych etapach przygotowania strategii oraz na prezentacji studiów przypadków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, cz. II. Programowanie gospodarki regionalnej i lokalnej, PWN, Warszawa 2009 Dostęp on-line: zasoby elektroniczne BG UMCS

2. Kogut-Jaworska M., Procedura budowy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, [W:] Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2011

3. Noble A.G., Costa F.J., Dutt A.K., Kent R.B., Regional Development and Planning for the 21st Century. New Priorities, New Philosophies. 1st Ed. z 1998, Routledge 2020

4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057. Dostęp on-line: https://isap.sejm.gov.pl/

Literatura uzupełniająca:

5. Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Wydawnictwo AE, Katowice 2002

6. Pawlik A., Dziekański P. (red.), Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego. Główne składowe i proces tworzenia. Ebook. Wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2019 Dostęp on-line: ibuk.pl

7. Pike A., Rodriguez-Pose A., Tomaney J., Local and Regional Development, 2nd Ed. , Taylor & Francis Ltd, Routledge 2016

8. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. Monitor Polski 2019, poz. 1060.

Dostęp on-line: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- absolwent zna i objaśnia terminologię stosowaną w polityce i planowaniu regionalnym, jej źródła oraz zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów ekonomicznych oraz w programowaniu rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym (K_W01)

- wskazuje funkcje, cele i zasady strategii rozwoju oraz rolę władz publicznych i partnerów społeczno-gospodarczych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym (K_W05)

- zna metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji standardowe danych społecznych i ekonomicznych (K_W07)

-posiada podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze (K_W09)

Umiejętności:

- dostrzega i prawidłowo interpretuje podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w pracach nad tworzeniem strategii/programu rozwoju (K_U01)

- potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia do

analizy zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych (K_U02)

- potrafi planować i organizować pracę własną i pracę w zespole (K_U 11)

Kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie nauk ekonomicznych, polityki regionalnej i strategicznego programowania w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym (K_K 02)

- jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach oraz odpowiedzialnego wypełniania powierzanych mu ról (K_K 03)

- uczestniczy w przygotowaniu projektów społeczno-gospodarczych, w tym realizowanych na rzecz środowiska lokalnego i regionalnego oraz interesu publicznego (K_K 05)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)