Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-PG.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość przedmiotów:

- geografia ekonomiczna

- gospodarka regionalna

- mikroekonomia

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

30 godz. ogółem, w tym 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 70 godz., w tym

35 godz. wykład, 35 godz. ćwiczenia

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 100

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 3 (2 wykład, 1 ćw.)


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin: pisemny opisowy

Zaliczenie: indywidualne wystąpienia, grupowe dyskusje, projekty.


Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są główne instrumenty polityki przestrzennej: planowanie przestrzenne i lokalizacja działalności gospodarczej. Podkreślana jest ich aktywna rola w równoważeniu procesów rozwoju na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i przestrzennej, w warunkach gospodarki rynkowej. Omawiane są ograniczenia skuteczności instrumentów i możliwości władzy samorządowej w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych. Nawiązuje się do tradycji i osiągnięć w tej dziedzinie w Polsce i na świecie, a także do teorii, które przysłużyły się do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni i wykorzystywane są obecnie w kształtowaniu jej użytkowania.

Ćwiczenia są poświęcone praktyce lokalizacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej polskich miast i regionów, a także funkcjonowaniu systemu planowania przestrzennego w Polsce.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domański R. Gospodarka przestrzenna. Teoretyczne podstawy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004.

2. Domański R. Ewolucyjna gospodarka przestrzenna, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.

3. Strzelecki Z.(red.nauk.),Gospodarka regionalna i lokalna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2008.

4. S. Hajduk, A. Baran Planowanie przestrzenne gmin a proces inwestycyjny

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/638/1/09_S%C5%82awomira%20Hajduk.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. Gorzym-Wilkowski W.A. , Planowanie przestrzenne województwa - teoria, ustawodawstwo, praktyka, UMCS, Lublin 2013,

2. Miszczuk A., Miszczuk M., Lokalna polityki gospodarcza w Polsce - uwarunkowania, instytucje, instrumenty, Norbertinum, Lublin 2021.

3. Gorzym-Wilkowski W.A., Spatial Planning as a Tool for Sustainable Development:

http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br48_07gorzym.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie terminologię używaną w ekonomii, jej źródła oraz zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów ekonomicznych,

- posiada podstawową wiedzę o relacjach między podmiotami

gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi

w skali krajowej i międzynarodowej

Umiejętności:

- student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia do analizy zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych

Kompetencje społeczne:

- student potrafi odpowiednio określić priorytety służące do realizacji

zadań własnych i grupowych

- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania

działań gospodarczych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Wich
Prowadzący grup: Urszula Wich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: Andrzej Miszczuk, Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: Andrzej Miszczuk, Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: Andrzej Miszczuk, Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Miszczuk
Prowadzący grup: Andrzej Miszczuk, Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0