Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce i UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-E-LS-PG.FRR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce i UE
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych, zaliczenie przedmiotu Gospodarka regionalna

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Łącznie 30h, w tym wykład 15h, ćwiczenia 15h

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Łącznie 50h, w tym studiowanie literatury 20h, przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 15h, przygotowanie się do zaliczenia wykładu 15h

Sumarycznie 80h/ 3 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Wykład:

Egzamin pisemny w formie testu. Test obejmuje pytania jednokrotnego wyboru oraz uzupełnienie brakujących informacji.

W trybie pracy zdalnej - test online za pośrednictwem Wirtualnego Kampusu UMCS https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=16958

Ćwiczenia:

Efekty uczenia będą weryfikowane w oparciu o bieżące przygotowanie i aktywność na zajęciach oraz prezentację referatu. Tematy referatów są podane i omawiane na pierwszych ćwiczeniach, stanowią pogłębienie treści analizowanych na zajęciach.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują wykład oraz ćwiczenia. W ramach przedmiotu omawiane są źródła i instrumenty finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce i Unii Europejskiej. Wykład poświęcony jest przybliżeniu podstaw prawno-organizacyjnych funkcjonowania finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz krajowych i zewnętrznych źródeł finansowania ich rozwoju. Prezentowane są fundusze, programy i inicjatywy Unii Europejskiej w ramach jej budżetu ogólnego i Wieloletnich Ram Finansowych oraz formy wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wyjaśniane są cele, zasady i system prawno-instytucjonalny finansowania polityki rozwoju oraz programowania i wdrażania polityki spójności UE.

Ćwiczenia mają za zadanie przedstawienie praktycznego funkcjonowania wybranych instrumentów finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego oraz ich dostosowanie do warunków polskich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Niezgoda A., Hanusz A., Musiał M., Szczęśniak P., Czerski P., Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

3. Tkaczyński J.W., Świstak M., Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013

4. Kornberger-Sokołowska E., Zdanukiewicz J., Cieślak R., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjanci środków europejskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

5. Public finances and the new economic governance in the European Union, ed. by Stanisław Owsiak, Ed. I. , PWN, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

6. Pastuszka S., Polityka regionalna Unii Europejskiej - cele, narzędzia, efekty, Difin, Warszawa 2012

7. Szafran J., Implementacja unijnej polityki regionalnej w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

8. Misterek W., Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2008

9. Armstrong H., Taylor J., Regional economics and policy, 3rd ed., Blackwell Publishing, Oxford UK, Malden USA, Carlton Australia 2000

10. Akty prawa krajowego i Unii Europejskiej

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W01, K_W05, K_W11, K_W14

- Student wyjaśnia terminologię używaną w ekonomii i finansach, jej źródła oraz zastosowania w identyfikowaniu instrumentów finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego,

- zna zasady działania mechanizmu rynkowego oraz funkcjonowania instytucji ekonomicznych w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym oraz relacje zachodzące między nimi,

- posiada podstawową wiedzę na temat norm prawnych i zasad działania struktur i instytucji Unii Europejskiej w jej wymiarze gospodarczym, w szczególności w zakresie realizacji polityki spójności;

- identyfikuje fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki oraz finansów regionalnych i lokalnych w skali krajowej i międzynarodowej.

Umiejętności: K_U01, K_U05, K_U11, K_U12

- Student dostrzega i prawidłowo interpretuje zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze,

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów społeczno-gospodarczych w gospodarce regionalnej, narodowej i UE oraz wyboru optymalnych źródeł finansowania rozwoju regionalnego i lokalnego,

- potrafi planować i organizować pracę własną i pracę w zespole,

- potrafi samodzielnie planować i realizować uczenie się przez całe życie.

Kompetencje społeczne: K_K01, K_K02, K_K03, K_K07

- uznaje potrzebę krytycznej samooceny swojej wiedzy i umiejętności oraz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,

- docenia znaczenie wiedzy ekonomicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów,

- jest gotów do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działalność gospodarczą i odpowiedzialnego wypełniania powierzanych mu ról,

-ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymaganie tego od innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szafran
Prowadzący grup: Joanna Szafran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)