Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie finansami grupy kapitałowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-2N-MF.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie finansami grupy kapitałowej
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Rachunkowość finansowa, zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): łącznie 19 g./1 ECTS

wykład: 10 g.

ćwiczenia: 9 g.

godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 100 g/4 ECTS , w tym:

studiowanie literatury: 30 g. /1 ECTS

przygotowanie do egzaminu: 20 g./1 ECTS

przygotowanie projektu: 30 g./1 ECTS

przygotowanie prezentacji projektu: 20 g./1 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 119 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 5 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny, opracowanie projektu zespołowego, prezentacja przypadku

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką zarządzania finansami w grupach kapitałowych, a w szczególności prezentacja najważniejszych problemów dotyczących kształtowania struktury aktywów i pasywów przedsiębiorstw tworzących grupę kapitałową, zarządzania płynnością finansową, zarządzania podatkami oraz ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Kluzek, D. Kozłowska-Makóś, A. Wawryszuk-Misztal, Zarządzanie finansami grupy kapitałowej, Texter, Warszawa 2017.

Romanowska M. (red.), Grupy kapitałowe w Polsce, PWE, Warszawa 2011.

Sikacz H., Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Trocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.

L. R. Kabbach-de-Castro, G. Kirch, R. Matta, Do internal capital markets in business groups mitigate firms’ financial constraints?, Journal of Banking and Finance, No 143 (2022), 106573, https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0378426622001698?token=06F4A514D1B51A621471D55898A4D354EC03B18A1B6CE79178698E7A29C7C5A2217FF572FB6F466006CA3B4533562304&originRegion=eu-west-1&originCreation=20230506154959.

Literatura uzupełniająca:

Szumielewicz W., Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Difin, Warszawa 2009.

Śliwa J., Zarządzanie finansami w złożonych organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student definiuje pojęcia związane z finansami i rachunkowością grup kapitałowych oraz charakteryzuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem, organizowaniem i zarządzaniem finansami i kapitałem w grupach kapitałowych.

2. Student identyfikuje odpowiednie mierniki i wskaźniki ekonomiczne wykorzystywane do opisu zjawisk i procesów gospodarczych charakterystycznych dla grup kapitałowych działających na rynkach krajowych i zagranicznych.

3. Student wyciąga wnioski dotyczące prawidłowości procesów finansowych grup kapitałowych i ocenia efektywność działalności spółek wchodzących w skład grup kapitałowych.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student analizuje przyczyny i przebieg zjawisk i procesów gospodarczych w grupach kapitałowych.

2. Student ocenia efektywność projektów gospodarczych w oparciu samodzielnie dobrane mierniki i wskaźniki ekonomiczne, rozpoznaje powstałe problemy gospodarcze i proponuje ich rozwiązania.

3. Student argumentuje swoje racje, rozstrzyga dylematy, identyfikuje trudności i proponuje praktyczne metody ich pokonywania na każdym etapie działalności spółek grupy kapitałowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Student akceptuje poziom swojej wiedzy i wyraża gotowość do dbałości o ciągły rozwój osobisty i zawodowy.

2. Student uznaje konieczność skorzystania z praktycznej wiedzy eksperckiej w razie trudności pojawiających się w trakcie funkcjonowania na rynku pracy.

3. Student uczestniczy w grupach i organizacjach gospodarczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wawryszuk-Misztal
Prowadzący grup: Anna Wawryszuk-Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Budzyńska
Prowadzący grup: Anna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Budzyńska
Prowadzący grup: Anna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Budzyńska
Prowadzący grup: Anna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Budzyńska
Prowadzący grup: Anna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)