Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-2N-PF.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pomoc publiczna
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z zakresu prawa finansowego

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 9 godz./1 ECTS, w tym:

- wykład 9 godz./1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 41 g./2 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury:25 godz.

- przygotowanie się do egzaminu: 16 godz.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 50 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny (testowy)

Pełny opis:

Istota i zakres pomocy publicznej. Pojęcie pomocy publicznej. Klasyfikacja pomocy publicznej. Formy pomocy publicznej. Ocena przesłanek występowania pomocy publicznej w praktyce – „casestudy.” Reglamentacja udzielania pomocy publicznej. Dopuszczalność udzielania pomocy. Procedura notyfikacyjna. Zwrot pomocy publicznej . Wyłączenia grupowe. Wspólne zasady stosowane przy ocenie dopuszczalności pomocy publicznej (porównywanie wartości pomocy udzielonej w różnych formach, kumulacja pomocy, efekt zachęty, intensywność pomocy publicznej. Definicja MŚP –zasady, limity, niedogodności - analiza przypadków. Pomoc regionalna na wspieranie rozwoju gospodarczego niektórych regionów UE. Podstawy dopuszczalności pomocy regionalnej: ogólne postanowienia Traktatu oraz ich uszczegółowienie w innych źródłach prawa. Podstawowe kryteria zgodności proponowanego środka pomocy regionalnej z Wytycznymi 2007-2013. „Mapy regionalne": regiony kwalifikujące się do pomocy regionalnej oraz intensywność pomocy. Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą oraz intensywność pomocy w Polsce. Cele pomocy regionalnej i koszty kwalifikowalne. Szczególne warunki udzielania pomocy dla „dużych projektów inwestycyjnych”. Dopuszczalność pomocy horyzontalnej. Generalne rozporządzenie KE ws. Wyłączeń grupowych. Pomoc deminimis. Obliczane wartości pomocy publicznej udzielonej w różnych formach –przykłady. Regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej w wybranych formach. Relacja pomiędzy pomocą państwa a polityką spójności Analiza i ocena wybranych programów pomocowych (pod kątem charakteru pomocy, warunków niezbędnych do uznania jej za dopuszczalną, występowania afektu zachęty, katalogu kosztów kwalifikowanych oraz dopuszczalnej intensywności).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ambroziak A.: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2020 (IBUK/LEX)

2. Wójtowicz-Dawid A.: Pomoc publiczna udzielana przez gminy, Woletrs Kluwer, Warszawa 2020 (IBUK/LEX)

3. Akty prawne regulujące sprawy pomocy publicznej - SIP LEX

4. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - https://www.uokik.gov.pl/pomoc_publiczna.php

Literatura uzupełniająca:

1. Porzeeżyńska M.: Pomoc państwa na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej, CH Beck, Warszawa 2020 (Legalis)

2. B. Sierakowski, P. Zimmerman: Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców : komentarz, CH Beck, Warszawa 2020

3. European Commission: State aid Scoreboard 2021

Efekty uczenia się:

WIEDZA (K_W01, K_W02, , K_W03, K_W09, , K_W10, , K_W11)

- Student identyfikuje w sposób uporządkowany i pogłębiony - pojęcia używane w finansach i rachunkowości w odniesieniu do problematyki pomocy publicznej oraz metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi stanowiące zaawansowaną wiedzę z tego zakresu oraz jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

- Student wskazuje w sposób uporządkowany i pogłębiony na charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk społecznych i ich relacje do innych nauk oraz główne tendencje rozwojowe nauk ekonomicznych w odniesieniu do problematyki pomocy publicznej

- Student identyfikuje w stopniu pogłębionym – charakter i funkcje struktur i instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie polityki konkurencji wraz z nadzorem nad system udzielania pomocy publicznej oraz relacje między nimi w wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym

- Student opisuje w stopniu pogłębionym normy prawne, organizacyjne i etyczne stosowane w strukturach i instytucjach w odniesieniu do problematyki pomocy publicznej

- Student stosuje zasady i regulacje obowiązujące w obszarze finansów publicznych w odniesieniu do zasad udzielania pomocy publicznej

- Student wyjaśnia w stopniu pogłębionym zasady działania mechanizmu rynkowego oraz rynków finansowych i ich instytucji w odniesieniu do kwestii pomocy publicznej

UMIEJĘTNOŚCI (K_U01, K_U02, K_U03,K_U04)

- Student stosuje posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w odniesieniu do kwestii pomocy publicznej w warunkach nieprzewidywalnych

- Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania przyczyn, przebiegu i prognozowania zjawisk i procesów w gospodarce narodowej i w skali globalnej w odniesieniu do kwestii pomocy publicznej

- Student właściwie dobiera źródła informacji gospodarczych, krytycznie przeanalizować uzyskane dane, dokonać ich syntezy i twórczej interpretacji oraz zaprezentować ich wyniki, stosując właściwe metody i narzędzia,

- Student posługuje się przepisami prawa oraz systemem znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość, podatki) w celu uzasadnienia konkretnych działań w zakresie pomocy publicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K_K01, K_K02, K_K03, K_K04):

- Student jest zorientowany na krytyczną samoocenę poziomu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz ciągłe dokształcanie się zawodowe i rozwój osobisty

- Student uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystaniem z wiedzy eksperckiej w razie trudności

- Student inicjuje aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania gospodarcze oraz odpowiedzialnego pełnienia w nich różnych ról

- Student inicjuje działania na rzecz interesu publicznego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wójtowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)