Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-2N-SEM.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pogłębiona wiedza na temat regulacji normatywnych, struktur, zależności ekonomicznych, mechanizmów funkcjonowania rynków i podmiotów w nim uczestniczących

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

60 godz./ 2 pkt. ECTS

analiza tekstów, dyskusja


b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

360 godz./12 pkt. ECTS

przygotowanie pracy dyplomowej


c) egzamin dyplomowy

180 godz./6 pkt. ECTS

przygotowanie do egzaminu i egzamin


Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu: 600 godz. / 20 pkt. ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja i ocena przedkładanych tekstów stanowiących elementy pracy dyplomowej

Pełny opis:

Przygotowanie pracy dyplomowej o charakterze teoretyczno-empirycznym z zakresu finansów i rachunkowości zgodnie z zasadami określonymi przez Wydział Ekonomiczny UMCS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Poskrobko B. (red.), Warsztat naukowy ekonomisty, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2020.

2) Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006.

3) Sirojcu Z., Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów.Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1) Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE we Wrocłąwiu, Wrocław 2006.

2) Wójcik K. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Placet, Warszawa 2015.

3) IBUK libra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/210315

4) Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

5) Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii pracy naukowej.

2. Student zna i stosuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

3. Student zna zasady poprawnego projektowania badania naukowego.

4. Student identyfikuje etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu.

Umiejętności:

1. Student określa zakres zadań i celów, które mają posłużyć realizacji przyjętego zakresu tematyki badawczej.

2. Student rozwiązuje podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane z przygotowaniem pracy.

3. Student stawia hipotezy badawcze i dokonuje ich weryfikacji.

4. Student stosuje narzędzia informatyczne do redakcji i edycji tekstów naukowych, badawczych.

5. Student dobiera i właściwie wykorzystuje krajowe i zagraniczne źródła literaturowe, z dziedzin w zakresie tematu pracy.

Kompetencje społeczne:

1. Student wykonuje swoje zadania oraz czuje się za nie odpowiedzialny.

2. Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie.

3. Student przejawia potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia.

4. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Kondrakiewicz, Andrzej Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski, Teresa Bednarczyk, Tomasz Budzyński, Elżbieta Bukalska, Jan Chadam, Włodzimierz Ciseł, Jakub Czerniak, Tamara Galbarczyk, Mariusz Kicia, Anna Korzeniowska, Grzegorz Matysek, Wojciech Misterek, Janusz Narkiewicz, Bożena Oleszko-Kurzyna, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Śmiechowicz, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska, Małgorzata Kamieniecka, Wojciech Misterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Bałtowski, Teresa Bednarczyk, Tomasz Budzyński, Elżbieta Bukalska, Tamara Galbarczyk, Małgorzata Kamieniecka, Mariusz Kicia, Agnieszka Kister, Grzegorz Matysek, Wojciech Misterek, Andrzej Miszczuk, Agnieszka Nóżka, Jolanta Szołno-Koguc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska, Małgorzata Kamieniecka, Wojciech Misterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Bednarczyk, Tamara Galbarczyk, Magdalena Jaworzyńska, Małgorzata Kamieniecka, Mariusz Kicia, Agnieszka Kister, Grzegorz Matysek, Wojciech Misterek, Agnieszka Nóżka, Bożena Oleszko-Kurzyna, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Śmiechowicz, Katarzyna Wójtowicz, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kamieniecka, Joanna Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Bednarczyk, Tomasz Budzyński, Adam Bujak, Elżbieta Bukalska, Tamara Galbarczyk, Krzysztof Gawron, Magdalena Jaworzyńska, Wojciech Misterek, Agnieszka Nóżka, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Śmiechowicz, Bartłomiej Twarowski, Anna Wawryszuk-Misztal, Katarzyna Wójtowicz, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Bujak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Teresa Bednarczyk, Tomasz Budzyński, Adam Bujak, Elżbieta Bukalska, Agnieszka Kister, Anna Korzeniowska, Renata Kwiatkowska, Grzegorz Matysek, Wojciech Misterek, Bożena Oleszko-Kurzyna, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Śmiechowicz, Katarzyna Wójtowicz, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)