Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sukces podmiotów rynkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-2S-F-SPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sukces podmiotów rynkowych
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii i zarządzania.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład: 15 g./1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 30 g./ 1 ECTS , w tym:

studiowanie literatury: 10 g.

opracowywanie projektów: 15 g.

przygotowanie prezentacji projektu: 5 g.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 88 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 2 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Przygotowanie i prezentacja projektu końcowego.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z czynnikami wpływającymi na sukces rynkowy podmiotów poprzez dostarczenie szczegółowej wiedzy dotyczącej procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, innych organizacjach, jednostkach rządowych lub samorządowych oraz instytucjach państwowych i międzynarodowych oraz powiązanie teoretycznych aspektów procesu podejmowania decyzji gospodarczych przez menadżerów uczestniczących w procesach zarządzania w celu osiągania jak największych sukcesów rynkowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Sysko – Romańczuk, Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.

2. Simone Janson, 15 Hacks to Business Success, 2nd edition, 15.02.2022, ©2022 Publisher Simone Janson | Best of HR Berufebilder.de®, Duesseldorf, Germany

3. Michael J Morris, Starting a Successful Business, Kogan Page 2017, Retrieved from https://www.perlego.com/book/1015273/starting-a-successful-business-pdf (Original work published).

Literatura uzupełniająca:

1. Marek Szarucki, Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji , „Zarządzanie i Finanse”, Nr 11 (4)/2013, s. 377-387.

2. Anna Kwiecień, Elastyczność funkcjonowania podmiotów gospodarczych a sukces i kreacja wartości przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 377 /2018, s. 52-65.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: K_W04, K_W08, K_W11, K_W12

1. Student rozpoznaje relacje między konkurującymi podmiotami gospodarującymi oraz instytucjami społeczno-gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej i ich wpływ na osiąganą pozycję konkurencyjną na rynku.

2. Student identyfikuje uwarunkowania otoczenia podmiotu na jego konkurencyjność.

UMIEJĘTNOŚCI: K_U01, K_U07, K_U12

1. Student dostrzega i prawidłowo interpretuje zjawiska i procesy związane z osiąganiem stabilnej przewagi konkurencyjnej podmiotów rynkowych.

2. Student bierze udział w debacie, przedstawia własne stanowisko, dyskutuje z innymi używając specjalistycznej terminologii dotyczącej konkurencyjności i sposobów jej osiągania.

3. Student planuje i organizuje pracę własną oraz pracę zespołu, współdziała z innymi osobami w ramach pracy grupowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: K_K02, K_K03, K_K05, K_K07

1. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do proponowania rozwiązań praktycznych w zakresie poprawy pozycji konkurencyjnej podmiotów rynkowych, a w razie trudności wyraża gotowość i potrzebę zasięgania opinii eksperckich.

2. Student angażuje się w określanie głównych źródeł i kryteriów konkurencyjności podmiotów i gospodarek.

3. Student wykonując powierzone obowiązki przestrzega zasady etyki zawodowej i wymaga tego od innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Budzyńska
Prowadzący grup: Anna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)