Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materialne i proceduralne prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-2S-PF.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Materialne i proceduralne prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość teorii podatku oraz podstaw z zakresu polskiego prawa podatkowego.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 45 godz./2 ECTS

- wykład: 30 godz.

- ćwiczenia: 15 godz.


b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

łącznie 90 godz./3 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury: 30 godz./1 ECTS

- przygotowanie do zajęć: 30 godz./1 ECTS

- przygotowanie do prac zaliczeniowych: 30 godz./1 ECTS


Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 135 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 5 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie wykładu oraz ćwiczeń odbędzie się na podstawie pracy pisemnej.


Zaliczenie składa się z 20 pytań testowych (jedno- lub wielokrotnego wyboru). Maksymalna liczba punktów wynosi 20. W przypadku pytań jednokrotnego wyboru nie ma ujemnych punktów za błędną odpowiedź. W przypadku pytań wielokrotnego wyboru, są cząstkowe ujemne punkty za nieprawidłowe odpowiedzi. Każda odpowiedź na pytanie punktowana jest w skali od 0 do 1. Na udzielenie odpowiedzi jest przewidzianych 20 minut (od momentu uruchomienia testu).


Ocena z zajęć zostanie wystawiona zgodnie z poniższą zasadą:

5,0 - jeżeli liczba punktów wyniesie co najmniej 90% maksymalnej liczby punktów,

4,5 - jeżeli liczba punktów wyniesie 80%-89% maksymalnej liczby punktów,

4,0 - jeżeli liczba punktów wyniesie 70%-79% maksymalnej liczby punktów,

3,5 - jeżeli liczba punktów wyniesie 60%-69% maksymalnej liczby punktów,

3,0 - jeżeli liczba punktów wyniesie 50%-59% maksymalnej liczby punktów,

2,0 - poniżej 50% maksymalnej liczby punktów.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest problematyce ogólnego prawa podatkowego, zarówno materialnego jak i proceduralnego (prezentacja rozwiązań prawnych zawartych w przepisach Ordynacji podatkowej).

Ćwiczenia mają za zadanie przybliżyć zagadnienia z zakresu materialnego szczegółowego prawa podatkowego (konstrukcje prawne podatków oraz ich ekonomiczne konsekwencje).

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

- ustawy podatkowe regulujące konstrukcje prawne poszczególnych podatków,

- A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2021,

- S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, J. Rudowski, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019

- R. Mastalski, Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2021

- Model Tax Convention on Income and on Capital 2017 (Full Version)

- OECD (2020), Consumption Tax Trends 2020: VAT/GST and Excise Rates, Trends and Policy Issues, OECD Publishing, Paris,

Literatura uzupełniająca:

- P. Smoleń (red.), W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe. Podręcznik, C.H. Beck, Warszawa 2021

- A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016

- W. Nykiel (red.), M. Sęk (red.), Tax Legislation. Standards, Trends and Challenges, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna terminologię używaną w prawie podatkowym

- identyfikuje źródła prawa podatkowego oraz wskazuje miejsce prawa podatkowego w całym systemie prawa polskiego,

- stosuje reguły interpretacyjne przepisów prawa podatkowego odnoszącego się do zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych

Umiejętności:

- wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do identyfikacji zasad opodatkowania podmiotów gospodarujących

- posługuje się przepisami prawa podatkowego w celu uzasadnienia konkretnych działań

- rozwiązuje złożone problemy z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

- posiada umiejętność analizowania stanów faktycznych pod kątem występowania skutków podatkowych,

- przygotowuje pogłębione prace projektowe (zaliczeniowe) dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu prawa podatkowego z wykorzystaniem różnych źródeł

Kompetencje społeczne:

- przestrzega powszechnie obowiązujące regulacje prawa podatkowego,

- sprawnie przystosowuje się do zmiennych regulacji prawa podatkowego,

- wykazuje kreatywność w zakresie stosowania rozwiązań dopuszczalnych przepisami prawa podatkowego.

- dzieli się własnym doświadczeniem i poglądami z innymi podmiotami zobowiązanymi do stosowania prawa podatkowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Matysek
Prowadzący grup: Grzegorz Matysek, Małgorzata Twarowska-Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Matysek
Prowadzący grup: Grzegorz Matysek, Małgorzata Twarowska-Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Matysek
Prowadzący grup: Grzegorz Matysek, Małgorzata Twarowska-Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Matysek
Prowadzący grup: Grzegorz Matysek, Małgorzata Twarowska-Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Matysek
Prowadzący grup: Grzegorz Matysek, Małgorzata Twarowska-Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Matysek
Prowadzący grup: Grzegorz Matysek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0