Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie długiem publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-2S-PF.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie długiem publicznym
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień dotyczących finansów publicznych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 15 godz./ 1 ECTS, w tym:

- wykład 15 godz./1 ECTS


b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 30 godz./1 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury 20 godz.

- przygotowanie się do egzaminu 10 godz.


Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 45 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny (testowy)

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką poziomu, metod liczenia, przyczyn i skutków zadłużenia publicznego zarówno w Polsce, jak i państwach UE oraz modeli strategii zarządzanie długiem publicznym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Marchewka –Bartkowiak K., Zarządzanie długiem Skarbu Państwa : implikacje dla strefy euro, Warszawa 2011.

2. Moździerz A., Nierównowaga finansów publicznych, PWE, Warszawa, 2008.

3. Uryszek T.: Stabilizacja i optymalizacja długu publicznego a zrównoważenie sektora finansów publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020 (IBUK)

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5. Rada Ministrów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych, Warszawa (aktualna wersja)

6. Ministerstwo Finansów: Dług publiczny. Raport roczny (wersja aktualna)

6. Dane o zadłużeniu - https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie

Literatura uzupełniająca:

1. Owsiak S.: Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wyd. Naukowe PWN< Warszawa 2017 (IBUK)

2. Owsiak St. (ed.): Public finances and the new economic governance in the European Union, Wyd. Naukowe, PWN, Warszawa 2018

3. Jedrzejewska K.: Upadłość (bankructwo) państwa w stosunkach międzynarodowych, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2020 (IBUK)

4. Waśniewski K.: Czy dług publiczny musi rosnąć?, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2014 (IBUK)

5. Totleben b.: Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania upadłości państwa, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2018 (IBUK)

6. Siwińska-Gorzelak J.: Dług publiczny a wzrost gospodarczy, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2015 (IBUK)

Efekty uczenia się:

WIEDZA (K_W01, K_W02, , K_W03, , K_W06, , K_W09, , K_W10, , K_W11, , K_W12)

- Student identyfikuje w sposób uporządkowany i pogłębiony - pojęcia używane w finansach i rachunkowości w odniesieniu do problematyki długu publicznego oraz metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi stanowiące zaawansowaną wiedzę z tego zakresu oraz jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

- Student wskazuje w sposób uporządkowany i pogłębiony na charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk społecznych i ich relacje do innych nauk oraz główne tendencje rozwojowe nauk ekonomicznych w odniesieniu do problematyki długu publicznego

- Student identyfikuje w stopniu pogłębionym – charakter i funkcje struktur i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie długiem publicznym oraz relacje między nimi w wymiarze regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym

- Student wyjaśnia w stopniu pogłębionym zasady rejestrowania zdarzeń gospodarczych w podmiotach i instytucjach oraz obowiązujące normy i standardy rachunkowości i sprawozdawczości w odniesieniu do problematyki długu publicznego

- Student opisuje w stopniu pogłębionym normy prawne, organizacyjne i etyczne stosowane w strukturach i instytucjach w odniesieniu do problematyki długu publicznego

- Student stosuje zasady i regulacje obowiązujące w obszarze finansów publicznych w odniesieniu do problematyki długu publicznego

- Student wyjaśnia w stopniu pogłębionym zasady działania mechanizmu rynkowego oraz rynków finansowych i ich instytucji w odniesieniu do problematyki długu publicznego

- Student wskazuje na fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki i cywilizacji w odniesieniu do problematyki długu publicznego

UMIEJĘTNOŚCI (K_U01, K_U02, , K_U03, , K_U04, , K_U06)

- Student stosuje posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w odniesieniu do kwestii długu publicznego w warunkach nieprzewidywalnych

- Student wykorzystuje wiedzę teoretyczną do opisu, analizowania przyczyn, przebiegu i prognozowania zjawisk i procesów w gospodarce narodowej i w skali globalnej w odniesieniu do kwestii długu publicznego

- Student właściwie dobiera źródła informacji gospodarczych, krytycznie przeanalizować uzyskane dane oraz dokonuje ich syntezy i twórczej interpretacji oraz interpretuje ich wyniki, stosując właściwe metody i narzędzia w zakresie długu publicznego

- Student posługuje się przepisami prawa w zakresie długu publicznego w celu uzasadnienia konkretnych działań

- Student wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów finansowych dla zarzadzania długiem publicznym w gospodarce narodowej i Unii Europejskiej, w oparciu o krytyczną ocenę i analizę pozyskanych z różnych źródeł informacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K_K01, K_K02, K_K03, K_K04):

- Student jest zorientowany na krytyczną samoocenę poziomu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz ciągłe dokształcanie się zawodowe i rozwój osobisty

- Student uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystaniem z wiedzy eksperckiej w razie trudności

- Student inicjuje aktywne uczestnictwo w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania gospodarcze oraz odpowiedzialnego pełnienia w nich różnych ról

- Student inicjuje działania na rzecz interesu publicznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)