Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LN-O.10
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień makroekonomicznych, oraz elementów prawa

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Łącznie 36 godz./2 ECTS

- wykład 18 godz./1 ECTS

- ćwiczenia 18 godz./1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta) 60 godz./ 2 ECTS łącznie:

w tym

studiowanie literatury 30 godz./ 1 ECST

przygotowanie się do egzaminu 30 godz. / 1 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 96 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty w zakresie wiedzy i umiejętności weryfikowane są na podstawie odpowiedzi na pytania testowe, pytania otwarte oraz w toku rozwiązywania zadań. Zasadnicza forma egzaminu/zaliczenia: pisemna

Efekty w zakresie kompetencji społecznych weryfikowane są w ramach dyskusji dydaktycznej.


Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania systemu finansów publicznych w Polsce – w szczególności obejmujących problematykę sektora finansów publicznych, budżetu państwa, dochodów i wydatków publicznych; długu publicznego., z uwzględnieniem funkcjonowania systemu podatkowego.

Celem ćwiczeń jest przedstawienie i analiza aktualnej sytuacji sektora finansów publicznych w Polsce.

Literatura:

Lteratura podstawowa:

1. Owsiak S. Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017 (IBUK)

2. Smoleń P. (red.), Prawo finansów publicznych. Vademecum, Wolters Kluwer, Warszawa 2022

3. Majchrzycka-Guzowska A. : Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer Warszawa 2019 (IBUK)

4. Wolański R.: System podatkowy. Zarys wykładu, Woletrs Kluwer 2020 (IBUK)

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

6. Alińska A. (ed.), Public Finanse in Poland, SGH Publishing House, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Alińska A., B. Woźniak (red.): Współczesne finanse publiczne, Difin, Warszawa 2019

2. Ofiarski Z.(red.): Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters kluwer, Warszawa 2020 (LEX)

3. Finanse publiczne a nowe zarzadzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, red. S. Owsiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

4. Kosek-Wojnar M., Kierunki zmian finansów państwa w Polsce, CeDeWu Warszawa 2021.

5. Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Zarządzanie finansami publicznymi. Wydawnictwo Poltext. Warszawa 2020

6. Postuła M., Polityka społeczno-gospodarcza w UE. Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym, PWN, Warszawa 2019

7. Miemiec W. (red.), Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

8. Finanse publiczne, red. M. Zioło, PAN, Warszawa 2021

Zasoby internetowe:

8. Internetowy System Aktów Prawnych (sejm.gov.pl)

9. Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

10. Database - Eurostat (europa.eu)

11. OECD Data…

Efekty uczenia się:

WIEDZA (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11):

-student zna elementarną terminologię używaną w finansach i rachunkowości i rozumie jej źródła , a także teorie i metody badań wyjaśniające złożone zależności między nimi w odniesieniu do finansów publicznych

- student wyjaśniaa charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk społecznych i relacje do innych nauk (prawo, socjologia, psychologia)

-student posiada elementarną wiedzę o strukturach i instytucjach ekonomicznych i finansowych oraz o ich elementach w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym w odniesieniu do finansów publicznych

-student zna i interpretuje podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych

- student zna i interpretuje podstawowe zasady i regulacje w obszarze finansów publicznych, zna procesy kształtowania i rozdysponowania środków publicznych

UMIEJĘTNOŚCI (K_U01, K_U04, K_U07, K_U09):

- student potrafi dostrzegać i prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze

- student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie systemu finansów publicznych

- student potrafi posługiwać się przepisami prawa oraz systemem znormalizowanym przedsiębiorstwa (rachunkowość, podatki) w celu uzasadnienia konkretnych działań oraz komunikować się z otoczeniem przy użyciu specjalistycznej terminologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K_K01, K_K02, K_K05, K_K07):

-student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

- student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

-student docenia znaczenie nauk ekonomicznych dla kształtowania relacji ekonomicznych i procesu rozwoju gospodarczego

- student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań gospodarczych

-student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński, Małgorzata Twarowska-Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Jan Braun, Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Jan Braun, Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Jan Braun, Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szołno-Koguc
Prowadzący grup: Jan Braun, Jolanta Szołno-Koguc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szołno-Koguc
Prowadzący grup: Jan Braun, Tomasz Budzyński, Jolanta Szołno-Koguc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)