Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LN-O.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość wykładu matematyki dla ekonomistów.

Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykład 18h

- konwersatoria 18h

Łącznie: 36h/2 ECTS

- przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych - 20h

- przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów - 30h

- studiowanie przez studenta literatury przedmiotu - 14h

Łącznie: 64h/2 ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 100

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Obecność na zajęciach

Zaliczenia pisemne ćwiczeń

Egzamin pisemny


Pełny opis:

Zajęcia obejmują wykład oraz konwersatoria w laboratorium komputerowym.

Studiowanie statystyki wymaga znajomości podstaw matematyki dla ekonomistów oraz umiejętności pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Program przedmiotu obejmuje analizę struktury zbiorowości, analizę współzależności, analizę dynamiki zjawisk oraz wnioskowanie statystyczne. Koncepcja nauczania Statystyki zakłada znacznie większy nacisk na zastosowania niż teorię. Statystyka stanowi wprowadzeniem do korzystania z metod ilościowych w ekonomii oraz w finansach.

Celem kształcenia jest przekazanie studentom teoretycznych podstaw analizy statystycznej oraz zapoznanie z metodami statystyki opisowej i matematycznej, wraz z możliwościami wykorzystania ich do badania zjawisk ekonomicznych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania.

Literatura:

Podstawowa

1. M. Sobczyk, Statystyka: podstawy teoretyczne, przykłady - zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000

2. M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

3. W. Starzyńska, Statystyka praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

4. A. Snarska, Statystyka, Ekonometria, Prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007

5. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka – elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006

6. Jóźwiak J., Podgórski J. Statystyka od podstaw. PWE, W-wa 2000.

7. Zeliaś, Pawełek, Wanat. Metody statystyczne. Zadania i sprawdziany. PWE Warszawa 2002

8. Field A., Discovering statistics using IBM SPSS, Sage Publications 2021

Uzupełniająca

1. A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

2. Witte R. S., Witte J. S., Statistics, John Wiley & Sons, 2017.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1: Student zna standardowe metody statystyczne i narzędzia gromadzenia analizy i prezentacji danych ekonomicznych i finansowych

W2: Student wyjaśnia rolę statystyki w analizie zjawisk ekonomicznych i finansowych

Umiejętności:

U1: Student potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia statystyczne do analizy zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych

U2: Student posiada umiejętność doboru odpowiedniej metody statystyki opisowej lub matematycznej do rozwiązania problemu ekonomicznego.

U3: Student potrafi zastosować pakiet statystyczny do przeprowadzenia badania statystycznego

Kompetencje społeczne:

K1: Student przejawia postawy samodzielnego działania w uczeniu się i organizacji pracy własnej

K2: Student chętnie podejmuje się prowadzenia analiz statystycznych w każdym obszarze nauk ekonomicznych i zarządzania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Mateusz Hałka, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kijek
Prowadzący grup: Mateusz Hałka, Arleta Kędra, Arkadiusz Kijek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)