Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka dla ekonomistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LN-O.4Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0618) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informatyka dla ekonomistów
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość potrzeb informacyjnych ekonomistów. Umiejętność korzystania z internetowych źródeł informacji.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

Konwersatorium: 18 h

Łącznie: 18 h/2 ECTS


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Samodzielne rozwiązywanie zadań: 10 h

Przygotowanie do zaliczenia: 10 h

Łącznie: 20 h/2 ECTS


SUMARYCZNIE: 38 h/4 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Zaliczenie pisemne

Pełny opis:

Informatyka dla ekonomistów to przedmiot mający na celu przygotowanie studentów do średniozaawansowanego korzystania z programów pakietu Microsoft Office - Word i Excel. Umiejętności te pozwolą na zastosowanie wspomnianych aplikacji w praktycznych przypadkach. Szczegółowy zakres tematów zawierają pogłębione sylabusy do laboratoriów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pastuszak, Z. (2022), Technologia informacyjna. Materiały do ćwiczeń. Wydawnictwo UMCS

2. Czasopisma (portale): Komputer Świat, Chip, PC World

3. Korczak J., Dyczkowski M. (red.) Informatyka ekonomiczna, Wyd. UE, Wrocław 2008.

4. Lambert J., Frye C.. Microssoft Office 2019 Krok po kroku, Promise, Warszawa 2019.

5. Polańska K. (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.

6. Stefańczyk M., Mejsner E., Kwiatkowski T., Jaskuła T., Informatyka dla ekonomistów – przykłady i ćwiczenia, UMCS, Lublin 2003.

7. Wayne L. W., Microsoft Excel 2019. Analiza i modelowanie danych biznesowych, APN Promise, Warszawa, 2019.

8. Exploring Microsoft Office: The Illustrated, Practical Guide to Using Office and Microsoft 365 (Exploring Tech), Elluminet Press 2020.

9. MICROSOFT WORD FOR BEGINNERS 2021: LEARN WORD PROCESSING SKILLS, Independently published 2020,

Literatura uzupełniająca:

1. Wrycza S., Maślankowski J., Informatyka Ekonomiczna. Teoria i zastosowania, PWN, Warszawa 2019.

2. Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.), Informatyka Gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010.

3. Learn Microsoft Office 2019: A comprehensive guide to getting started with Word, PowerPoint, Excel, Access, and Outlook, Packt Publishing 2020.

Pozycje on-line:

1. Microsofr Office 365, Connect and collaborate virtually anywhere anytime, Microsoft Press, A Division of Microsoft Corporation, Redmond 2011.

2. edu.gcfglobal.org/.en/subjects/office/.

3. Materiały umieszczone na KAMPUS UMCS.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna i rozumie metody, techniki i narzędzia zarządzania danymi właściwymi dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać kategorie, struktury i instytucje gospodarczo-społeczne oraz procesy zachodzące w nich i pomiędzy nimi [K_W01],

- student zna i rozumie temat przetwarzania danych i informacji oraz systemów informatycznych zarządzania podmiotem gospodarczym [K_W04],

- student zna i rozumie metody rozwiązywania problemów matematycznych, ekonomicznych i finansowych przy użyciu technologii informacyjnych [K_W09],

Umiejętności:

- student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, dobrać właściwe metody i narzędzia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskania danych do formułowania i analizowania prostych i złożonych procesów zjawisk ekonomicznych [K_U01],

- student potrafi zastosować najważniejsze i nowoczesne techniki do przetwarzania i analizy danych oraz potrafi zaprezentować wyniki realizowanych zadań w przedsiębiorstwie [K_U02],

Kompetencje społeczne:

- student rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo szybko stają się przestarzałe, potrafi sam zorganizować proces uczenia osobistego [K_K01],

- student jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym ich rozwiązanie [K_K02],

- student jest gotowy do analizowania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych [K_K08].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Berlińska, Katarzyna Budzyńska, Piotr Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Berlińska, Piotr Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewelina Berlińska, Katarzyna Budzyńska, Piotr Kowalczyk, Piotr Nieradka, Magdalena Panasiuk-Kwiatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Berlińska, Katarzyna Budzyńska
Prowadzący grup: Ewelina Berlińska, Katarzyna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0