Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LN-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony odpowiedni semestr studiów, spełnienie wymagań sformułowanych przez jednostkę przyjmującą praktykanta

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): 2 godz.

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 4 tyg. (ok. 120 godz.)

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 122 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4 pktSposób weryfikacji efektów kształcenia:

OCENA FORMUŁUJĄCA:

1. Zaświadczenie o odbytej praktyce wystawione przez Praktykodawcę określające co najmniej:

- wymiar godzinowy i okres odbytej praktyki zawodowej,

- stopień osiągnięcia efektów uczenia się przypisanych do praktyki zawodowej na danym kierunku (stosowana skala: słabo, średnio,

dobrze, bardzo dobrze),

- ogólną ocenę praktyki [według skali: bardzo dobra (5), dobra plus (4,5), dobra (4), dostateczna plus (3,5), dostateczna (3), niedostateczna (2)].

OCENA PODSUMOWUJĄCA:

2. Indywidualna rozmowa z Opiekunem praktyk (Promotorem) podsumowująca praktykę.


W przypadku praktyk realizowanych na podstawie uznania efektów uczenia się osiągniętych podczas innej aktywności:

OCENA FORMUŁUJĄCA:

1. Zaświadczenie o osiągnięciu efektów uczenia się określające stopień ich osiągnięcia oraz rodzaj aktywności i okres jej trwania.

W przypadku braku możliwości przedstawienia Zaświadczenia weryfikacja osiągnięcia efektów na podstawie złożonej dokumentacji poświadczającej daną aktywność i indywidualnej rozmowy z Prodziekanem ds. Studentów.


OCENA PODSUMOWUJĄCA:

2. Ogólna ocena praktyki [według skali: bardzo dobra (5), dobra plus (4,5), dobra (4), dostateczna plus (3,5), dostateczna (3), niedostateczna (2)] dokonana przez Prodziekana ds. Studentów.
Pełny opis:

Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie/instytucji, realizując zadania i czynności związane z programem kształcenia na danym kierunku studiów.

Celem praktyki jest rozwijanie umiejętności wykorzystywania w praktyce zdobytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej oraz osiągnięcie efektów uczenia się przypisanych do kierunku studiów. Praktyka może także ułatwić wybór tematyki pracy dyplomowej oraz może być pomocna przy zbieraniu informacji i danych do jej przygotowania. Powinna pomóc w sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych na przyszłość i zapewnić lepsze przygotowanie do późniejszej pracy zawodowej.

Podczas praktyki Student powinien:

1. Zapoznać się z głównymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji, w której odbywa praktykę;

2. Aktywnie uczestniczyć w realizacji zleconych w trakcie praktyki zadań związanych z kierunkiem studiów oraz doskonalić umiejętności diagnozowania i rozwiązywania prostych problemów zawodowych;

3. Nabyć umiejętność planowania własnej pracy i analizowania jej efektów;

4. Rozwijać cechy osobowe związane z pracą, m.in. takie jak: odpowiedzialność i sumienność, etyczne zachowanie, umiejętność pracy w zespole i efektywne komunikowanie się.

Literatura:

1. Właściwa dla poznawanych zagadnień oraz miejsca odbywania praktyk (rodzaj przedsiębiorstwa/instytucji);

2. Wewnętrzne przepisy dotyczące organizacji praktyk:

- Zarządzenie Rektora UMCS nr 70/2015 z późniejszymi zmianami w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów,

- Procedura realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie.

Efekty uczenia się:

Umiejętności – student potrafi:

• dostrzegać i prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych.

• komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii.

• planować i organizować pracę własną oraz pracę zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach pracy grupowej.

Kompetencje społeczne – student jest gotów do:

• aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach realizujących działania ekonomiczne.

• zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Bednarczyk, Tomasz Budzyński, Adam Bujak, Włodzimierz Ciseł, Anna Kasprzak-Czelej, Bożena Oleszko-Kurzyna, Joanna Śmiechowicz
Prowadzący grup: Teresa Bednarczyk, Tomasz Budzyński, Adam Bujak, Włodzimierz Ciseł, Anna Kasprzak-Czelej, Bożena Oleszko-Kurzyna, Joanna Śmiechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński, Adam Bujak, Włodzimierz Ciseł, Krzysztof Gawron, Anna Kasprzak-Czelej, Anna Korzeniowska, Joanna Śmiechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński, Anna Jańska, Anna Korzeniowska, Katarzyna Królik-Kołtunik, Renata Kwiatkowska, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Wojciech Misterek, Bożena Oleszko-Kurzyna, Joanna Śmiechowicz
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński, Anna Jańska, Anna Korzeniowska, Katarzyna Królik-Kołtunik, Renata Kwiatkowska, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Wojciech Misterek, Bożena Oleszko-Kurzyna, Joanna Śmiechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Domańska, Tamara Galbarczyk, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Ada Domańska, Tamara Galbarczyk, Krzysztof Gawron, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Bożena Oleszko-Kurzyna, Joanna Świerk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Adam Bujak, Jakub Czerniak, Ada Domańska, Krzysztof Gawron, Anna Jańska, Magdalena Jaworzyńska, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Joanna Śmiechowicz, Anna Wawryszuk-Misztal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Jaworzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)