Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konkurencyjność podmiotów rynkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LN-W-KPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność podmiotów rynkowych
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykład: 9 g./1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie: 30 g./1 ECTS, w tym:

studiowanie literatury – 15 g.

przygotowanie projektu: 15 g.

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 39 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 2 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocena projektu zaliczeniowego i jego prezentacji.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z problematyką konkurencyjności i przekazanie szczegółowej wiedzy na temat budowania trwałej przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie, innych organizacjach, jednostkach rządowych i samorządowych oraz instytucjach państwowych i międzynarodowych oraz powiązaniu źródeł konkurencyjności z procesem podejmowania decyzji gospodarczych przez menedżerów uczestniczących w procesach zarządczych w celu osiągnięcia największych sukcesów na rynkach międzynarodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Michael E. Porter, Przewaga konkurencyjna : osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006 (nowsze wydanie New Media S.r.l. Aliberti editore, Rzym 2010).

2. Michael E. Porter, Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.

3. Michael E. Porter, Competitive Strategy, Simon & Schuster, 2019.

4. K. Chrobocińska, Comparative Analysis of Regional Competitiveness in Poland from 2010–2019 in the Context of the Concept of Sustainable Development, Sustainability 2021, 13, 3202. https://doi.org/10.3390/su13063202, online: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3202

Literatura uzupełniająca:

5. Andrzej Limański, Róża Milic-Czerniak, Konkurencyjność podmiotów gospodarczych i jej determinanty, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2013.

6. Eulalia Skawińska, Edward Cyrson, Romuald Zalewski, Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Studenta zna pojęcia związane z konkurencyjnością podmiotów.

2. Student rozpoznaje metody badania konkurencyjności podmiotów rynkowych.

3. Student używa teorii umożliwiających określenie poziomu konkurencyjności podmiotów, gospodarek i krajów oraz charakteryzuje struktury i instytucje wspomagające wzrost konkurencyjności na poziomie regionalnym, krajowym, europejskim i globalnym..

Umiejętności:

1. Student obserwuje i analizuje przyczyny i przebieg zjawisk i procesów oddziałujących na pozycję konkurencyjną podmiotów oraz konkurencyjność gospodarek. W procesie komunikowania Student za pomocą fachowej terminologii argumentuje przeprowadzone wywody w sposób zrozumiały dla

różnych kręgów odbiorców. Student samodzielnie przygotowuje harmonogram i podział prac zmierzających do skutecznego wykonania powierzonych zadań.

Kompetencje społeczne:

1. Student akceptuje konieczność ciągłego dokształcania z zakresu konkurencyjności i rozwoju osobistego w celu prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z identyfikacją źródeł konkurencyjności podmiotów i gospodarek.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Budzyńska
Prowadzący grup: Anna Budzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)