Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LN-W-ZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu finansów publicznych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

łącznie: 9 godz./ 1 pkt ECTS, w tym:

- wykład 9 godz./ 1 pkt ECTS


b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

łącznie 36 godz./1 ECTS, w tym:

- studiowanie literatury 26 godz.

- przygotowanie się do egzaminu 10 godz.


Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 45 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Test jednokrotnego wyboru

Pełny opis:

W ramach zajęć objaśnione zostaną intrygujące wszystkich zasady organizowania i rozstrzygania „przetargów” publicznych. Zaprezentowane studia przypadków pozwolą lepiej zrozumieć istotę wyboru trybu zamówienia publicznego, zasad szacowania wartości i opisu przedmiotu zamówienia, a także badania i oceny ofert.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z póxn. zm.)

2. DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC (OJ L 94, 28.3.2014, p. 65)

3. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, UZP, Warszawa 2021 dostępny on-line na stronie UZP)

4. Pozacenowe kryteria oceny ofert, UZP, Warszawa 2020 (dostępny on-line na stronie UZP)

5. Zamówienia publiczne, red. P. Bielarczyk, W. Gonet, A. Wójtowicz-Dawid, WKP, Warszawa 2021 (LEX)

6. M. Wolski, Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł, WKP, Warszawa 2021 (LEX)

7. A..-Sępkowska, W. Bereszko, Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik, WKP, Warszawa 2021.(LEX)

Literatura uzupełniająca:

1. Raport z badania jakościowego w zakresie zrównoważonych (społecznych i zielonych) zamówień publicznych udzielonych w Polsce w 2020 roku, UZP, Warszawa 2022 (dostępny on-line na stronie UZP)

2. Zamówienia publiczne na rzecz włączenia społecznego, UZP, Warszawa 2021 (dostępny on-line na stronie UZP)

3. Public procurement on innovation, PPO, Warsaw 2020 (available on-line on PPO website)

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- Student identyfikuje pojęcia używane w finansach i rachunkowości, teorie i metody badań wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz ich zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów gospodarczych w odniesieniu do zamówień publicznych

- Student identyfikuje cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia i ubiegania się o zamówienie publiczne

-Student wskazuje uwarunkowania ekonomiczne, prawne, organizacyjne i etyczne oddziałujące na struktury i instytucje gospodarcze w zakresie zamówień publicznych

- Student wyjaśnia podstawowe zasady i regulacje w obszarze finansów publicznych oraz procesy kształtowania i rozdysponowania środków publicznych w zakresie odniesienia do systemu zamówień publicznych

UMIEJĘTNOŚCI:

- Student dostrzega i prawidłowo interpretuje podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych dla zamówień publicznych

- Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz analizowania i prognozowania procesów i zjawisk w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej w zakresie postępowania o zamówienie publiczne

- Student posługuje się przepisami prawa oraz systemami normatywnymi) w celu rozwiązania konkretnych problemów i podejmowania odpowiednich działań typowych w zakresie zamówień publicznych

- Student komunikuje się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- Student inicjuje przeprowadzanie krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

- Student uznaje znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; zasięgania opinii eksperckich w razie trudności

-Student jest zorientowany na myślenia i działanie w sposób przedsiębiorczy; podejmowanie działalności gospodarczej

- Student inicjuje zachowanie się w sposób profesjonalny, przestrzeganie zasad etyki zawodowej i wymaganie tego od innych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)