Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LS-FiOP.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu teorii podatków oraz form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

wykład 30 godz./1 ECTS


b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta) - 30 godz./1 ECTS

w tym:

studiowanie literatury 15 godz.

przygotowanie się do zaliczenia 15 godz.


Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 60 godz.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 2


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny (test wyboru, zadania)

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest charakterystyce najważniejszych obciążeń publicznych o charakterze pozapodatkowym obowiązujących w Polsce. Omówienie konstrukcji poszczególnych składek, wpłat i opłat jest uzupełnione praktycznymi przykładami ich zastosowania w przedsiębiorstwach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Felis Paweł, Jamroży Marcin, Szlęzak-Matusewicz Joanna: Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, DIFIN, Warszawa 2019

2. Jędrasik-Jankowska I.: Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2020 (IBUK)

3. Baran K. (red.): Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (IBIK)

4. Dzienisiuk D. (red.): Podatki i składki z tytułu zatrudnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2020 (IBUK)

5. Kostrzewa P.: Ubezpieczenia społeczne w praktyce, Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (IBUK lub LEX)

Literatura uzupełniająca:

1. Uścińska G.: Prawo zabezpieczenia społecznego, CH Beck, Warszawa 2021

2. Uścińska G.: Prawo ubezpieczeń społecznych, CH Beck, Warszawa 2019

3. Sułkowska W. (red.): System ubezpieczeń społecznych, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2014 (IBUK)

4. Majka P. i inni: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Aspekty prawne i podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2018 (LEX)

5. Kuczkowski Ł., Zawadzka-Filipczyk P., Pracownicze Plany Kapitałowe, woletrs Kluwer, Warszawa 2019 (LEX)

6. Tomaszewska B., Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy, Woletrs Kluwer, warszawa 2018 (LEX)

7. Lenio P., Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia, Woletrs Kluwer, Warszawa 2018 (LEX)

8. Pietraszewska-Macheta A.: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz, Woletrs Kluwer, Warszawa 2018 (LEX)

9. Jamroży M.: Tax and non-tax : charges for businesses, SGH, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- Student identyfikuje pojęcia używane w finansach i rachunkowości, teorie i metody badań wyjaśniające złożone zależności między nimi oraz ich zastosowania w identyfikowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów gospodarczych w odniesieniu do niepodatkowych obciążeń przedsiębiorstw

- Student identyfikuje cechy człowieka jako podmiotu gospodarującego oraz podstawowe mechanizmy oddziałujące na zachowania konsumenta, pracownika, menedżera i przedsiębiorcy w zakresie legalnych sposobów kształtowania klina podatkowego

-Student wskazuje uwarunkowania ekonomiczne, prawne, organizacyjne i etyczne oddziałujące na struktury i instytucje gospodarcze w zakresie niepodatkowych obciążeń przedsiębiorstw

- Student wyjaśnia podstawowe zasady i regulacje w obszarze finansów publicznych oraz procesy kształtowania i rozdysponowania środków publicznych w zakresie systemu dochodów niepodatkowych systemu finansów publicznych

UMIEJĘTNOŚCI:

- Student dostrzega i prawidłowo interpretuje podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych dla niepodatkowych obciążeń przedsiębiorstw

- Student wykorzystuje nabytą wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz analizowania i prognozowania procesów i zjawisk w przedsiębiorstwie i gospodarce narodowej w zakresie obciążeń daninowych niepodatkowych

- Student posługuje się przepisami prawa oraz systemami normatywnymi) w celu rozwiązania konkretnych problemów i podejmowania odpowiednich działań typowych w zakresie obowiązkowych składek publicznych

- Student komunikuje się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- Student inicjuje przeprowadzanie krytycznej samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz podejmowanie działań na rzecz ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

- Student uznaje znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; zasięgania opinii eksperckich w razie trudności

-Student jest zorientowany na myślenia i działanie w sposób przedsiębiorczy; podejmowanie działalności gospodarczej

- Student inicjuje zachowanie się w sposób profesjonalny, przestrzeganie zasad etyki zawodowej i wymaganie tego od innych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Budzyński
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)