Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka dla ekonomistów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LS-O.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka dla ekonomistów
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki na poziomie wymaganym na egzaminie maturalnym.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

- wykład 30 g./1 ECTS

- ćwiczenia 30 g. /1 ECTS

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- studiowanie literatury 30 g. /

- przygotowanie się studenta do ćwiczeń 30g. /

- przygotowanie się do egzaminu 30 g./2ECTS

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 120 g.

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4 ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Dwa kolokwia . Forma zależy od metod kształcenia. (WIRTUALNY KAMPUS, TEAMS)

Egzamin po zakończonych zajęciach.

Ćwiczenia audytoryjne.

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu oraz ćwiczeń. Ćwiczenia są ściśle powiązane z wykładem i zawierają większość treści omawianych na wykładzie. Są na nich rozwiązywane dobrze dobrane zestawy ćwiczeń, na odpowiednim poziomie trudności, w taki sposób, aby studenci wiedzieli, że ćwiczenia są praktyczną częścią wykładu.

Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy z matematyki oraz zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami matematycznymi oraz metodami matematycznymi, mającymi zastosowanie w naukach ekonomicznych, a także udoskonalenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i rozwiązywania problemów matematycznych.

Ćwiczenia mają ułatwić studentowi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do formułowania i rozwiązywania zarówno zadań matematycznych jak i niektórych problemów (zadań) ekonomicznych. Student dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki. Ponadto potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas - Analiza matematyczna 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007

2. A. Ostoja-Ostaszewski -- Matematyka w ekonomii, t. 1, PWN, Warszawa, 1996

3. A. Ostoja-Ostaszewski -- Matematyka w ekonomii, t. 2, PWN, Warszawa, 1996

4. J. Banaś, Podstawy matematyki dla ekonomistów, PWN Warszawa, 2018

5. Edward T. Dowling -Introduction to Mathematical Economics, McGraw-Hill, 1992.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Krysicki, L. Włodarski - Analiza matematyczna w zadaniach, t. I, PWN, Warszawa, 1986

2. W. Krysicki, L. Włodarski - Analiza matematyczna w zadaniach, t. II, PWN, Warszawa, 1987

3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas - Algebra liniowa 1, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2006

4. Edward T. Dowling -Introduction to Mathematical Economics, McGraw-Hill, 1992.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna podstawy algebry macierzy oraz ich zastosowania w modelach rynku. Zna zasady funkcjonowania rynku i mechanizmu rynkowego. Student ma wiedzę z zakresu podstawowych modeli ekonomicznych takich jak modele równowagi przedsiębiorstwa,

konsumenta, model dochodu narodowego. Student zna też zastosowania równań różniczkowych w modelach wzrostu gospodarczego

2. Student zna podstawy algebry macierzy oraz ich zastosowania w modelach rynku.

Umiejętności:

1. Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych w oparciu o podstawowe modele ekonomiczne i wiedzę z zakresu ekonomii matematycznej.

2. Student posiada umiejętność stosowania matematyki w ekonomii i zarządzaniu oraz wykorzystania metod matematycznych w modelowaniu i interpretowaniu zjawisk ekonomicznych.

3. Wykorzystując elementy rachunku różniczkowego potrafi przeprowadzić optymalizację funkcji jednej w zagadnieniach z zakresu teorii wyboru przedsiębiorstwa i organizacji rynku.

4. Potrafi wyznaczyć całki podstawowych funkcji elementarnych oraz stosuje je do rozwiązywania zadań opartych na wartościach marginalnych.

Kompetencje społeczne:

1. Student zna ograniczenia własnej wiedzy oraz umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

2. Student rozwija zdolności autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań. Potrafi współpracować w zespole, w tym przyjmować różne role zespołowe realizując projekty grupowe w trakcie zajęć.

3. Student pracując samodzielnie rozwija swoją pamięć i zdolności analityczne. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy, które może napotkać w rzeczywistości gospodarczej. Pogłębiając i doskonaląc wiedzę matematyczną nabywa umiejętność stosowania jej w sposób kreatywny i przedsiębiorczy do analizy problemów gospodarczych i logistycznych.

gospodarczej. Pogłębiając i doskonaląc wiedzę matematyczną nabywa umiejętność stosowania jej w sposób kreatywny i przedsiębiorczy do analizy problemów ekonomicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Klimek-Smęt
Prowadzący grup: Dominika Klimek-Smęt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Bieniek
Prowadzący grup: Milena Bieniek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Klimek-Smęt
Prowadzący grup: Dominika Klimek-Smęt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Klimek-Smęt
Prowadzący grup: Dominika Klimek-Smęt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Klimek-Smęt
Prowadzący grup: Mariusz Kicia, Dominika Klimek-Smęt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Klimek-Smęt
Prowadzący grup: Mariusz Kicia, Dominika Klimek-Smęt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)