Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LS-O.15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Mikroekonomia, rachunkowość, podstawy prawa

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego): 45 h / 2 ECTS

15 h wykładu

30 h ćwiczeń

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta): 55 h / 2 ECTS

przygotowanie do zaliczenia wy i ca: 20 h

przygotowanie prac projektowych zaliczeniowych wy i ca: 35 h

Sumaryczna ilość godzin dla przedmiotu: 100 h

Sumaryczna ilość punktów ECTS dla przedmiotu: 4ECTS


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

efekty uczenia się w zakresie wiedzy: praca pisemna końcowa,

efekty uczenia się w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: praca projektowa zespołowa

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest zapoznaniu studentów z narzędziami umożliwiającym ocenę sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego oraz realzowanych przez nie projektów rozwojowych. Przedmiot umożliwia zrozumienie istoty analizy jako metody ułatwiajacej zrozumienie skutków finansowych podejmowanych deczyji i realizowanych działań. Przedmiot pozwala także zrozumieć istotę sprawozdań finansowych jako źródła informacji na temat funkcjonowania podmiotu. W trakcie realizacji przedmiotu studenci zostaną zapoznani z narzędziami analizy finansowej, ich zastosowaniem oraz interpretacją uzyskanych wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa: Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, PWN Warszawa 2017

E.Mioduchowska-Jaroszewicz, M. Porada-Rochoń, M. Romanowska, Wyd Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021

Literatura uzupełniająca:

E.H.Sherman, A manager’s guide to financial analysis: powerful toole for analyzing the numbers and making the best decisions for your business, American Management Association, 2015, , dostępne online w bibliotece UMCS

Publikacje w czasopiśmie naukowym: International Review of Financial Analysis, dostępne online w bibliotece UMCS

Efekty uczenia się:

WIEDZA: STUDENT ZNA I ROZUMIE

W1 - Student wyjaśnia zaawansowane słownictwo z zakresu finansów i rachunkowości (K_W01)

W2 - Student prawidłowo rozpoznaje metody i narzędzia pozwalające na pozyskiwanie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomiczno-finansowych (K_W06)

W3 – Student prawidłowo identyfikuje i grupuje metody oceny sytuacji finansowej podmitów gospodarczych (K_W07)

UMIEJĘTNOŚCI: STUDENT POTRAFI

U1 - Student używa słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości (K_U02)

U2 - Student identyfikuje i ocenia sytuację finansową na podstawie sprawozdania finansowego (K_U03)

U3 – Student wykrywa i ocenia czynniki determinujące finansowy wymiar prowadzenia działalności gospodarczej (K_U2)

U4 – Student analizuje i ocenia projekty gospodarcze realizowane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (K_U2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: STUDENT JEST GOTÓW DO

K1 – student aktywnie organizuje pozyskiwanie wiedzy w zakresie aktualizacji zasad przygotowywania sprawozdań finansowych (K_K01)

K2 – Student wykazuje gotowość do zadawania pytań oraz zachowuje otwartość na wiedzę i uwagi ze strony współpracowników (K_K02)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Karpuś
Prowadzący grup: Piotr Karpuś, Kamil Mazurkiewicz, Magdalena Mulawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworzyńska
Prowadzący grup: Magdalena Jaworzyńska, Anna Maziarczyk, Kamil Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Jaworzyńska
Prowadzący grup: Magdalena Jaworzyńska, Kamil Mazurkiewicz, Katarzyna Szuper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bukalska
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska, Anna Maziarczyk, Kamil Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bukalska
Prowadzący grup: Elżbieta Bukalska, Kamil Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)