Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LS-SEM.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu struktur, zasad funkcjonowania, zależności ekonomicznych, rozwiązań prawnych dotyczących rynku finansowego, jego uczestników oraz instrumentów i mechanizmów

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

60 godz./4 pkt. ECTS

analiza tekstów, dyskusja

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

220 godz./4 pkt. ECTS

przygotowanie pracy dyplomowej

c) egzamin dyplomowy

20 godz./2 pkt. ECTS

przygotowanie do egzaminu i egzamin

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu:300

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja i ocena przedkładanych tekstów stanowiących elementy pracy dyplomowej

Pełny opis:

Przygotowanie pracy dyplomowej o charakterze teoretyczno-empirycznym z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania finansami zgodnej z zasadami określonymi przez Wydział Ekonomiczny.

Literatura:

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE we Wrocłąwiu, Wrocław 2006.

K.Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Placet, Warszawa 2015.

IBUK libra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/210315

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

Sirojcu Z., Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów.Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009.

Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

Materiały:

1. Koncepcja pracy i egzaminu licencjackiego; Formatowanie pracy licencjackiej i magisterskiej; Szablon pracy dyplomowej WE UMCS (wraz ze stroną tytułową i niezbędnym formatowaniem); Procedura dyplomowania; ZESTAWY OBSZARÓW PROBLEMOWYCH, W KTÓRYCH FORMUŁOWANE BĘDĄ PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA I i II STOPNIA - https://www.umcs.pl/pl/prace-i-egzamin-dyplomowy,27148.htm

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna pojęcia, zależności i mechanizmy dotyczące ekonomii i finansów

- zna i rozumie zasady działania instytucji rynku finansowego

- zna relacje występujące pomiędzy podmiotami występującymi na rynku finansowym

- zna podstawy prawne i zasady ekonomiczne funkcjonowania uczestników rynku finansowego

- zna metody i narzędzia pozyskiwania, analizy i prezentacji danych oraz opisu sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów i rynków finansowych

Umiejętności

- potrafi dokonywać interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów zachodzących w gospodarce

- potrafi przeprowadzać analizy sytuacji podmiotów i na rynkach finansowych

- potrafi pozyskiwać informacje oraz dokonywać ich krytycznej analizy

- potrafi przygotować pracę dyplomową rozwiązującą wybrany problem ekonomiczny lub finansowy

Kompetencje społeczne

- jest gotów do przeprowadzania samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności

- jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Bujak, Jolanta Szołno-Koguc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Bujak, Elżbieta Bukalska, Jan Chadam, Jakub Czerniak, Tamara Galbarczyk, Anna Kasprzak-Czelej, Agnieszka Kister, Anna Korzeniowska, Katarzyna Królik-Kołtunik, Mariusz Lisowski, Grzegorz Matysek, Wojciech Misterek, Janusz Narkiewicz, Agnieszka Nóżka, Bożena Oleszko-Kurzyna, Henryk Ronek, Ilona Skibińska-Fabrowska, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Świerk, Jerzy Węcławski, Agnieszka Wójcik, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Bujak, Elżbieta Bukalska, Jakub Czerniak, Tamara Galbarczyk, Małgorzata Kamieniecka, Anna Kasprzak-Czelej, Agnieszka Kister, Renata Kwiatkowska, Grzegorz Matysek, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Wojciech Misterek, Agnieszka Nóżka, Jerzy Węcławski, Katarzyna Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Misterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński, Ada Domańska, Małgorzata Kamieniecka, Anna Kasprzak-Czelej, Agnieszka Kister, Katarzyna Królik-Kołtunik, Grzegorz Matysek, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Bożena Oleszko-Kurzyna, Bartłomiej Twarowski, Jerzy Węcławski, Beata Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński, Adam Bujak, Ada Domańska, Tamara Galbarczyk, Anna Jańska, Magdalena Jaworzyńska, Katarzyna Królik-Kołtunik, Grzegorz Matysek, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Wojciech Misterek, Agnieszka Nóżka, Ilona Skibińska-Fabrowska, Olga Szołno, Małgorzata Twarowska-Ratajczak, Jerzy Węcławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Budzyńska, Tomasz Budzyński, Ada Domańska, Tamara Galbarczyk, Katarzyna Królik-Kołtunik, Renata Kwiatkowska, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Agnieszka Nóżka, Ilona Skibińska-Fabrowska, Olga Szołno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)