Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: E-FR-LS-SEM.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0412) Finanse, bankowość i ubezpieczenia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu struktur, zasad funkcjonowania, zależności ekonomicznych, rozwiązań prawnych dotyczących rynku finansowego, jego uczestników oraz instrumentów i mechanizmów

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

a) godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego):

60 godz./2 pkt. ECTS

analiza tekstów, dyskusja

b) godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

180 godz./6 pkt. ECTS

przygotowanie pracy dyplomowej

c) egzamin dyplomowy

60 godz./2 pkt. ECTS

przygotowanie do egzaminu i egzamin

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu: 300 godz. / 10 pkt. ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja i ocena przedkładanych tekstów stanowiących elementy pracy dyplomowej

Pełny opis:

Przygotowanie pracy dyplomowej o charakterze teoretyczno-empirycznym z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania finansami zgodnej z zasadami określonymi przez Wydział

Literatura:

Literatura podstawowa:

Poskrobko B. (red.), Warsztat naukowy ekonomisty, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2020.

Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006.

Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wydawnictwo AE we Wrocłąwiu, Wrocław 2006.

K.Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Placet, Warszawa 2015.

IBUK libra: http://han.bg.umcs.edu.pl/han/ibuk/https/libra.ibuk.pl/book/210315

Literatura uzupełniająca:

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

Sirojcu Z., Przygotowanie pracy dyplomowej. Poradnik dla studentów i promotorów.Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009.

Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

Materiały:

1. Koncepcja pracy i egzaminu licencjackiego; Formatowanie pracy licencjackiej i magisterskiej; Szablon pracy dyplomowej WE UMCS (wraz ze stroną tytułową i niezbędnym formatowaniem); Procedura dyplomowania; ZESTAWY OBSZARÓW PROBLEMOWYCH, W KTÓRYCH FORMUŁOWANE BĘDĄ PYTANIA NA EGZAMINIE DYPLOMOWYM FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA I i II STOPNIA - https://www.umcs.pl/pl/prace-i-egzamin-dyplomowy,27148.htm

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu metodologii pracy naukowej.

2. Student zna i stosuje podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego.

3. Student zna zasady poprawnego projektowania badania naukowego.

4. Student identyfikuje etyczne aspekty pisania pracy licencjackiej – ryzyko i konsekwencje popełnienia plagiatu.

Umiejętności:

1. Student określa zakres zadań i celów, które mają posłużyć realizacji przyjętego zakresu tematyki badawczej.

2. Student rozwiązuje podstawowe problemy badawcze i organizacyjne związane z przygotowaniem pracy.

3. Student stawia hipotezy badawcze i dokonuje ich weryfikacji.

4. Student stosuje narzędzia informatyczne do redakcji i edycji tekstów naukowych, badawczych.

5. Student dobiera i właściwie wykorzystuje krajowe i zagraniczne źródła literaturowe, z dziedzin w zakresie tematu pracy.

Kompetencje społeczne:

1. Student wykonuje swoje zadania oraz czuje się za nie odpowiedzialny.

2. Student rozumie potrzebę dokształcania się przez całe życie.

3. Student przejawia potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia.

4. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Asyngier, Adam Bujak, Włodzimierz Ciseł, Jakub Czerniak, Tamara Galbarczyk, Małgorzata Kamieniecka, Piotr Karpuś, Anna Kasprzak-Czelej, Agnieszka Kister, Katarzyna Królik-Kołtunik, Henryk Mamcarz, Grzegorz Matysek, Wojciech Misterek, Janusz Narkiewicz, Bożena Oleszko-Kurzyna, Henryk Ronek, Wacława Starzyńska, Jolanta Szołno-Koguc, Joanna Świerk, Jerzy Węcławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Lisowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Asyngier, Adam Bujak, Elżbieta Bukalska, Jan Chadam, Jakub Czerniak, Tamara Galbarczyk, Krzysztof Gawron, Małgorzata Kamieniecka, Anna Kasprzak-Czelej, Agnieszka Kister, Renata Kwiatkowska, Jarosław Kwit, Grzegorz Matysek, Wojciech Misterek, Agnieszka Nóżka, Bożena Oleszko-Kurzyna, Ilona Skibińska-Fabrowska, Jolanta Szołno-Koguc, Anna Wawryszuk-Misztal, Jerzy Węcławski, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Bujak, Elżbieta Bukalska, Jakub Czerniak, Tamara Galbarczyk, Małgorzata Kamieniecka, Anna Kasprzak-Czelej, Agnieszka Kister, Renata Kwiatkowska, Grzegorz Matysek, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Wojciech Misterek, Agnieszka Nóżka, Jerzy Węcławski, Katarzyna Wójtowicz, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia licencjacka, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Węcławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia licencjacka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński, Ada Domańska, Małgorzata Kamieniecka, Agnieszka Kister, Katarzyna Królik-Kołtunik, Grzegorz Matysek, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Wojciech Misterek, Bożena Oleszko-Kurzyna, Bartłomiej Twarowski, Jerzy Węcławski, Katarzyna Wójtowicz, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Budzyński, Adam Bujak, Ada Domańska, Tamara Galbarczyk, Krzysztof Gawron, Anna Jańska, Magdalena Jaworzyńska, Katarzyna Królik-Kołtunik, Grzegorz Matysek, Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Wojciech Misterek, Agnieszka Nóżka, Ilona Skibińska-Fabrowska, Olga Szołno, Jerzy Węcławski, Robert Zajkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)